Ocena zgodności instalacji ATEX

Ocena zgodności instalacji ATEX

Ocena zgodności instalacjiProces modernizacji urządzeń lub instalacji jest procesem złożonym i wieloetapowym, którego powodzenie zależy od poprawnej realizacji każdego z etapów. Przeprowadzenie prawidłowego procesu modernizacji wymaga odpowiedniego przygotowania (projektu) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Jednym z większych wyzwań dotyczących modernizacji jest uzyskanie zakładanej funkcjonalności z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w aspekcie połączenia „starego” z „nowym”. Kolejnym wyzwaniem jest poprawna ocena stanu technicznego obiektu i podjęcie decyzji, które z urządzeń podlegają wymianie – czyli ustalenie zakresu modernizacji. Wymiana urządzeń na instalacji nie zawsze jest konieczna i może zostać odsunięta do działań ostatecznych.

Jak wygląda ocena zgodności instalacji?

Proponujemy zastosowanie postępowania polegającego na ocenie i dostosowaniu urządzeń do spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Proponowane przez nas postępowanie jest zgodne z wymaganiami przepisów prawnych. Proponowany plan  składa się z następujących etapów:

  • rewizja technologii – audyt techniczny instalacji / obiektu;
  • analiza lub rewizja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem;
  • analiza projektu – Ocenie zostanie poddany m.in. dobór urządzeń do występujących zagrożeń, wzajemne oddziaływanie urządzeń (łączenie różnych rodzajów ochrony przeciwwybuchowej), wstępna analiza obwodów iskrobezpiecznych.
  • ocena zgodności urządzeń – szczegółowa ocena zgodności i poprawności zabudowy urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów ochronnych, a także doboru urządzeń zabezpieczających (w rozumieniu dyrektywy ATEX;
  • ocena instalacji - po zakończeniu montażu Eksperci Instytutu przeprowadzą odbiór instalacji. Przeprowadzona zostanie ocena na zgodności z dokumentacją powykonawczą i normami PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-25.

Każdy z etapów kończy się raportem. W wyniku pozytywnego odbioru Instytut wyda Orzeczenie dotyczące zgodności konstrukcji i doboru konstrukcyjnych środków bezpieczeństwa z wymaganiami odpowiednich przepisów i norm zharmonizowanych w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dodatkowo, instalacja / obiekt i każde z urządzeń objętych zakresem prac zostanie oznakowane tabliczką poświadczającą zgodność. Oznakowanie wskazuje użytkownikom i służbom nadzoru zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw oraz z innymi uznanymi dokumentami normatywnymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

‹ powrót