Urządzenia i systemy ochronne

Certyfikacja urządzeń ATEX i CE

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami wyrobu spoczywa na jego producencie. Każdy produkt, który przez producenta ma być oznakowany znakiem CE musi przejść procedurę oceny zgodności. Produkty objęte certyfikacją otrzymają certyfikat zgodności. Od lat stoimy na straży bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, przeprowadzając wnikliwą i opartą na wieloletnim doświadczeniu certyfikację ATEX. Analizujemy i opracowujemy niezbędne dokumenty w odpowiedzi na treść obowiązujących dyrektyw. Zapraszamy do kontaktu.

Co to jest ATEX?

ATEX to akronim, który został stworzony ze słów ATmosphères EXplosibles. Jest to fraza pochodząca z języka francuskiego, która tyczy się atmosfer potencjalnie wybuchowych (Ex). Głównym zadaniem dyrektywy ATEX jest ustalenie jednej, w pełni zharmonizowanej procedury zgodności. Procedura ta musi być zaakceptowana przez wszystkie kraje członkowie Unii Europejskie. Stworzenie dyrektywy eliminuje potrzebę posługiwania się różnymi normami w zależności od kraju. Dyrektywa ATEX gwarantuje w związku z tym swobodny przepływ wyrobów EX na terenie całej Unii Europejskiej. Konieczne jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu ATEX.

Czym jest dyrektywa 2014/34/UE?

Prace nad ujednoliceniem bezpieczeństwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpoczęły się od przygotowania dyrektywy 94/9/WE ATEX. Obecnie obowiązująca dyrektywa ATEX 2014/34/UE weszła w życie 20 kwietnia 2016 roku. Dyrektywa 2014/34/UE ma na celu określić szczegółowe wymagania dotyczące zgodności związane z wyrobami Ex, które dedykowane są do wykorzystywania w atmosferach potencjalnie wybuchowych w Europie. Wyroby Ex, które producenci chcą wprowadzić na rynek europejski, muszą spełniać powyższe wymagania. Producenci muszą zagwarantować, że ich wyroby nie wywołają wybuchu. Certyfikacja wyrobów ATEX to jedna z dziedzin, którą się zajmujemy. Z dokumentu korzystają zarówno producenci, jak i użytkownicy, dlatego też obie strony muszą zapoznać się z wymaganiami, zawartymi w deklaracji zgodności z wymaganiami, która wydawana jest po przeprowadzeniu oceny zgodności ATEX.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o certyfikacie ATEX

Proces certyfikacji ATEX

Badania i certyfikacja ATEX  realizowane są przez IBT, czyli jednostkę notyfikowaną. Proces weryfikacji pozwala na rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzoną certyfikację urządzeń ATEX pod opieką specjalistów Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego. Bierzemy odpowiedzialność za proces weryfikacji urządzeń i systemów ochronnych, obejmujący m.in.: określenie metody i narzędzi będących podstawą identyfikacji odpowiednich norm i bezpieczeństwa produktu (którym nadaje się znak CE), przeprowadzenie badań czy wnikliwą ocenę uzyskanych wyników. Skuteczność jest ściśle związana z weryfikacją, zaświadczającą o wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości. Podstawą są m.in. raporty z badań. Na zakończenie procesu certyfikacji nadawany jest znak CE lub oznaczenie EX na urządzeniu.

Urządzenie to będzie przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem i pracy w strefach zagrożonych wybuchem zawartymi w dyrektywie 2014/34/UE oraz normach zharmonizowanych. Atmosfera wybuchowa to mieszanina substancji palnych w postaci gazów, pary, pyłów lub włókien z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Istnieje klasyfikacja stref potencjalnie zagrożonych wybuchem. Rodzaj strefy zagrożenia i sama strefa zagrożenia została zdefiniowana na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfer wybuchowych. Certyfikacja ATEX może dotyczyć produktów elektrycznych i nieelektrycznych.

Masz zapytanie? Chcesz mieć pewność, że nasza usługa będzie przeprowadzona profesjonalnie i skutecznie? Zastanawiasz się, czy certyfikacja EX jest wymagana? Chcesz uzyskać certyfikat? Sprawdź ofertę! Zapraszamy do kontaktu, z chęcią wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde zapytanie.