Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zwany „dokumentem ochrony przeciwwybuchowej” ma na celu udostępnienie przeglądu wyników Oceny Ryzyka Wybuchu oraz wiążących się z nimi technicznych i organizacyjnych środków ochronnych odnoszących się do instalacji i środowiska pracy. DZPW zawiera zatem pełen opis zagrożeń wybuchem oraz zasad i działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego instalacji.

Skontaktuj się

Co powinien zawierać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem powinien zawierać:

 • opis środków ochronnych, które zostały podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie 1999/92/WE (ATEX USER) w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem,

 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy zagrożenia wybuchem,

 • oświadczenie pracodawcy, że:

  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,

  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej,

 • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,

 • zasady stosowania środków ochronnych oraz koordynacji stosowania tych środków dla wszystkich osób wykonujących pracę łącznie z podwykonawcami.

Podstawa prawna

Obowiązek opracowania DZPW – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) wprowadzającego dyrektywę 1999/92/WE (ATEX USER).
Czytaj dalej.

Skontaktuj się

Pracodawca może połączyć istniejące oceny ryzyka, dokumenty lub inne równoważne sprawozdania i włączyć je do dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej. Należy pamiętać, że DZPW powinien być sporządzony przed rozpoczęciem pracy i poddany przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostaną zmodyfikowane..

Zabezpieczenia przed wybuchem

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem

Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz do jego aktualizacji w przypadku zmian w miejscu pracy, urządzeniach się w nim znajdujących czy organizacji pracy – obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.).

ZAKRES PRAC

Do naszych podstawowych zadań należą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i koordynację środków ochronnych z zachowaniem optymalnych warunków działania obiektu/instalacji.

Najczęstsze pytania

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI NA PYTANIA O DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

ETAPY TWORZENIA DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem umożliwia pracodawcom zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych. Poszczególne etapy pracy nad przedstawiają się następująco:

 • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem - dogłębna analiza i ocena ryzyka wystąpienia źródeł emisji wraz z ich klasyfikacją i oceną warunków wentylacji, wykonana na podstawie audytu technicznego,

 • audyt techniczny instalacji - przeprowadzenie szczegółowej inspekcji urządzeń oraz instalacji elektrycznej pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy 2014/34/UE oraz norm zharmonizowanych,

 • Ocena Ryzyka Wybuchu - obejmująca ocenę poprawności doboru zarówno technicznych jak i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń,

 • opracowanie propozycji planu ewentualnych napraw - w stosunku do napotkanych nieprawidłowości zostaną przedstawione propozycje rozwiązań zmierzających do uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Tam gdzie jest to możliwe opracowywane są propozycje alternatywne.

 • w ostatnim etapie, na podstawie wyników oceny ryzyka, opracowywany jest właściwy  dokument zabezpieczenia przed wybuchem, w skład którego wchodzą m.in. klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem, - opis środków ochronnych, które zostaną lub zostały podjęte w celu spełnienia wymagań określonych we właściwym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu, oraz informacje z zakresu oddziaływań wzajemnych instalacji obiektu.

JAKIE INFORMACJE BĘDĄ POTRZEBNE DO DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM?

W celu doprecyzowania zakresu naszych prac w związanych przygotowaniem dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, prosimy klientów o przygotowanie informacji w następujących obszarach:

 • krótki opis obiektu / procesu technologicznego,

 • schemat technologiczny,

 • charakterystyki fizykochemiczne wykorzystywanych / obecnych na instalacji substancji,

 • parametry graniczne procesów technologicznych (temperatury, ciśnienia).

 • wykaz i charakterystyka istniejących/projektowanych technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej,

Dodatkowo prosimy potencjalnych klientów o podanie liczby pracowników (z określeniem liczby osób pracujących w przestrzeniach objętych zagrożeniem)  i opisanie w skrócie profilu działalności firmy.

Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy wymagane jest sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem?

Co należy do obowiązków klienta przy sporządzaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem?

Dlaczego IBT to specjaliści od dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem?

‹ powrót