Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem — opracowanie oceny ryzyka wybuchu

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, że środowisko pracy pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej. Bezpieczeństwo pracy może być zapewnione poprzez ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu.

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego zajmuje się przeprowadzaniem oceny zagrożenia wybuchem, w ramach której, na bazie obliczeń, wskazuje pomieszczenia i strefy zagrożone oraz potencjalne inicjały wybuchu, a także sporządzana zostaje stosowna dokumentacja. Zastanawiasz się, kto wykonuje ocenę zagrożenia wybuchem i sporządza dokument zabezpieczenia przed wybuchem? Interesuje Cię ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych? Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas rozwiązaniach.

Najczęstsze pytania

Na czym polega ocena ryzyka wybuchu?

Kompleksowa Ocena Ryzyka Wybuchu to pełna analiza poziomu bezpieczeństwa instalacji / obiektu. Aktualizacja dokumentu uwzględnia m.in.:

 • występujące w procesie substancje i mieszaniny,
 • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,
 • ocenę zagrożenia wybuchem,
 • klasyfikację stref zagrożonych wybuchem,
 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
 • oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Jakościowa ocena ryzyka wybuchu

Podczas oceny ryzyka wybuchu, do identyfikacji zagrożeń i oszacowania ryzyka stosuje się przeważnie ocenę jakościową. Opiera się ona na opisie częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogących spowodować wybuch – wyróżnia się 5 kategorii:

 • 1 (nieprawdopodobne) – wystąpienie efektywnych źródeł zapłonu jest bardzo mało prawdopodobne (ale możliwe),
 • 2 (mało prawdopodobne) – niskie prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogą jednak one się pojawić w trakcie eksploatacji instalacji / obiektu,
 • 3 (okazjonalne) – efektywne źródła zapłonu mogą wystąpić kilkakrotnie w okresie użytkowania,
 • 4 (prawdopodobne) – źródła zapłonu mogą występować często,
 • 5 (częste) – efektywne źródła zapłonu występują bardzo często.

Jakościowa ocena możliwych skutków wybuchu

Jakościowo ocenia się również możliwe skutki wybuchu, które dzieli się na 4 kategorie:

 • pomijalne (kategoria 1) – w wyniku wybuchu może dojść do nieznacznych obrażeń pracowników bądź pomijalnych uszkodzeń instalacji,
 •  drobne (kategoria 2) – wybuch może doprowadzić do lekkich obrażeń pracowników lub drobnych uszkodzeń instalacji,
 • poważne (kategoria 3) – wybuch prowadzi do ciężkich obrażeń pracowników lub poważnych uszkodzeń instalacji,
 • katastrofalne (kategoria 4) – ofiary śmiertelne i całkowite zniszczenie instalacji.

Na podstawie powyższych analiz, sporządza się matrycę ryzyka R, pozwalającą na sporządzenie oceny ryzyka wybuchu. Ze względu na specyfikę analizy jakościowej, do odpowiedniej kwalifikacji częstości wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu oraz oceny możliwych skutków wybuchu konieczna jest szeroka wiedza o procesie oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie w ocenie ryzyka wybuchu – zapewnia je nasz Instytut.

Skontaktuj się

Wyniki ORW - Oceny Ryzyka Wybuchu umożliwiają nam kompleksowe opracowanie koncepcji ochrony przeciwwybuchowej instalacji / obiektu.

Ocena zagrożenia wybuchowego – obowiązki pracodawcy

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i stworzenie oceny zagrożenia wybuchem w tych zakładach pracy, gdzie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu. Przede wszystkim konieczne jest wskazanie miejsc podwyższonego ryzyka, a na podstawie otrzymanych wyników właściwie wyznaczyć prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające. Celem procedur zabezpieczających jest w głównej mierze zminimalizowanie ryzyka, które wcześniej zostało zidentyfikowane.

Ocena zagrożenia wybuchem jest elementem Oceny Ryzyka Wybuchu i obejmuje:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i rozpoznanie źródeł emisji),
 • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Za pomieszczenie zagrożone wybuchem uznaje się takie pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina palnych gazów, par, mgieł lub pyłów. Jej wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przewyższający 5 kPa. Nasza wieloaspektowa analiza uwzględnia również określenie intensywności atmosfery wybuchowej, czyli częstotliwości jej występowania oraz czasu utrzymywania się w danej strefie. Ponadto, ocena zagrożenia wybuchem obejmuje zidentyfikowanie i zlokalizowanie źródeł zapłonu, mogących prowadzić do zaistnienia wybuchu. Ich określenie pozwala wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, znacząco zmniejszające ryzyko aktywacji substancji. Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz przedstawiane są w szczegółowym opracowaniu graficznym, znacząco ułatwiającym wdrożenie kompleksowych procedur bezpieczeństwa.

Ocena zagrożenia wybuchem – zakłady pracy podwyższonego ryzyka

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe zobowiązani są do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ma miejsce zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  W praktyce, ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się we wszelkich zakładach, w których w procesie produkcyjnym stosowane są materiały o właściwościach palnych bądź wybuchowych. Ocena dotyczy również przedsiębiorstw, w których substancje łatwopalne uwalniane są z pracujących urządzeń, systemów ochronnych czy gotowych wyrobów.

Analiza oceny zagrożenia wybuchem skupia się na strefach zagrożonych oraz czynnikach, mogących doprowadzić do zapłonu i wybuchu – największe zagrożenie stanowią wszelkie substancje, dynamicznie spalające się w powietrzu, podczas których zapłonu powstaje samopodtrzymujący się płomień.

Ocena ryzyka zagrożenia wybuchem – Podstawa prawna dokumentu

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością w miejscu pracy wystąpienia atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Inwestor, projektant lub pracodawca są zobowiązani do posiadania takiej oceny.

Minimalne wymagania bezpieczeństwo w obowiązującym rozporządzeniu zdefiniowane są jedynie opisowo, co utrudnia ich interpretację – z tego też względu, konieczne jest duże doświadczenie do poprawnego wykonania oceny ryzyka wybuchu. Instytut Bezpieczeństwa Technicznego specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz ryzyka w różnorodnych przedsiębiorstwach – od przemysłu chemicznego po rolnictwo. Powierzając nam ocenę ryzyka wybuchu masz gwarancję kompleksowego, eksperckiego podejścia oraz rzeczowej analizy. Chcesz wiedzieć, jaka jest cena oceny zagrożenia wybuchem? Interesuje Cię szkolenie z oceny zagrożenia wybuchem? Skontaktuj się z nami — chętnie udzielimy Ci wszelkich odpowiedzi oraz podzielimy się wskazówkami. Zapraszamy do współpracy.

‹ powrót