Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ex Solution zajmuje się przeprowadzaniem oceny zagrożenia wybuchem, w ramach której, na bazie obliczeń, wskazujemy pomieszczenia i strefy zagrożone oraz potencjalne inicjały wybuchu, a także sporządzamy stosowną dokumentację. Dowiedz się więcej o wymogach co do oceny zagrożenia wybuchem, jej aspektach oraz oferowanych przez nas rozwiązaniach:

W jakich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem?

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe zobowiązani są do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ten wynika z § 37 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  W praktyce, ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się we wszelkich zakładach, w których w procesie produkcyjnym stosowane są materiały o właściwościach palnych bądź wybuchowych. Ocena dotyczy również przedsiębiorstw, w których substancje łatwopalne uwalniane są z pracujących urządzeń, systemów ochronnych czy gotowych wyrobów.

Analiza oceny zagrożenia wybuchem skupia się na strefach zagrożonych oraz czynnikach, mogących doprowadzić do zapłonu i wybuchu – największe zagrożenie stanowią wszelkie substancje, dynamicznie spalające się w powietrzu, podczas zapłonu których powstaje samopodtrzymujący się płomień.

Najczęstsze pytania

Co składa się na ocenę zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem jest elementem Oceny Ryzyka Wybuchu i obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Przeprowadzana przez nas ocena zagrożenia wybuchem skutkuje precyzyjnym wskazaniem wszelkich miejsc podwyższonego ryzyka, co w konsekwencji umożliwia dobranie odpowiednich procedur zabezpieczających, minimalizujących ryzyko wybuchu.

Nasza wieloaspektowa analiza uwzględnia również określenie intensywności atmosfery wybuchowej, czyli częstotliwości jej występowania oraz czasu utrzymywania się w danej strefie. Ponadto, ocena zagrożenia wybuchem obejmuje zidentyfikowanie i zlokalizowanie źródeł zapłonu, mogących prowadzić do zaistnienia wybuchu – dzięki ich wskazaniu, możliwe jest wprowadzenie procedur zabezpieczających, znacząco zmniejszających ryzyko aktywacji substancji. Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz przedstawiane są w szczegółowym opracowaniu graficznym, znacząco ułatwiającym wdrożenie kompleksowych procedur bezpieczeństwa.

Skontaktuj się

‹ powrót