Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, że środowisko pracy pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej. Bezpieczeństwo pracy może być zapewnione poprzez ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu.

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego zajmuje się przeprowadzaniem oceny zagrożenia wybuchem, w ramach której, na bazie obliczeń, wskazuje pomieszczenia i strefy zagrożone oraz potencjalne inicjały wybuchu, a także sporządzana zostaje stosowna dokumentacja. Zastanawiasz się, kto wykonuje ocenę zagrożenia wybuchem? Interesuje Cię ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych? Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas rozwiązaniach.

Najczęstsze pytania

Na czym polega ocena ryzyka wybuchu?

Ocena Ryzyka Wybuchu to pełna analiza poziomu bezpieczeństwa instalacji / obiektu. Aktualizacja dokumentu uwzględnia m.in.:

 • występujące w procesie substancje i mieszaniny,
 • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,
 • ocenę zagrożenia wybuchem,
 • klasyfikację stref zagrożonych wybuchem,
 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
 • oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Jakościowa ocena ryzyka wybuchu

Podczas oceny ryzyka wybuchu, do identyfikacji zagrożeń i oszacowania ryzyka stosuje się przeważnie ocenę jakościową. Opiera się ona na opisie częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogących spowodować wybuch – wyróżnia się 5 kategorii:

 • 1 (nieprawdopodobne) – wystąpienie efektywnych źródeł zapłonu jest bardzo mało prawdopodobne (ale możliwe),
 • 2 (mało prawdopodobne) – niskie prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogą jednak one się pojawić w trakcie eksploatacji instalacji / obiektu,
 • 3 (okazjonalne) – efektywne źródła zapłonu mogą wystąpić kilkakrotnie w okresie użytkowania,
 • 4 (prawdopodobne) – źródła zapłonu mogą występować często,
 • 5 (częste) – efektywne źródła zapłonu występują bardzo często.

Jakościowa ocena  możliwych skutków wybuchu

Jakościowo ocenia się również możliwe skutki wybuchu, które dzieli się na 4 kategorie:

 • pomijalne (kategoria 1) – w wyniku wybuchu może dojść do nieznacznych obrażeń pracowników bądź pomijalnych uszkodzeń instalacji,
 •  drobne (kategoria 2) – wybuch może doprowadzić do lekkich obrażeń pracowników lub drobnych uszkodzeń instalacji,
 • poważne (kategoria 3) – wybuch prowadzi do ciężkich obrażeń pracowników lub poważnych uszkodzeń instalacji,
 • katastrofalne (kategoria 4) – ofiary śmiertelne i całkowite zniszczenie instalacji.

Na podstawie powyższych analiz, sporządza się matrycę ryzyka R, pozwalającą na sporządzenie oceny ryzyka wybuchu. Ze względu na specyfikę analizy jakościowej, do odpowiedniej kwalifikacji częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz oceny możliwych skutków wybuchu konieczna jest szeroka wiedza o procesie oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie w ocenie ryzyka wybuchu – zapewnia je nasz Instytut.

Skontaktuj się

Wyniki ORW - Oceny Ryzyka Wybuchu umożliwiają nam kompleksowe opracowanie koncepcji ochrony przeciwwybuchowej instalacji / obiektu.

Ocena zagrożenia wybuchowego – obowiązki pracodawcy

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie badań i stworzenie oceny zagrożenia wybuchem w tych zakładach pracy, gdzie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu. Przede wszystkim konieczne jest wskazanie miejsc podwyższonego ryzyka, a na podstawie otrzymanych wyników właściwie wyznaczyć prawidłowe i efektywne procedury zabezpieczające. Celem procedur zabezpieczających jest w głównej mierze zminimalizowanie ryzyka, które wcześniej zostało zidentyfikowane.

Ocena zagrożenia wybuchem jest elementem Oceny Ryzyka Wybuchu i obejmuje:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i rozpoznanie źródeł emisji),
 • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Za pomieszczenie zagrożone wybuchem uznaje się takie pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina palnych gazów, par, mgieł lub pyłów. Jej wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przewyższający 5 kPa. Nasza wieloaspektowa analiza uwzględnia również określenie intensywności atmosfery wybuchowej, czyli częstotliwości jej występowania oraz czasu utrzymywania się w danej strefie. Ponadto, ocena zagrożenia wybuchem obejmuje zidentyfikowanie i zlokalizowanie źródeł zapłonu, mogących prowadzić do zaistnienia wybuchu. Ich określenie pozwala wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające, znacząco zmniejszające ryzyko aktywacji substancji. Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz przedstawiane są w szczegółowym opracowaniu graficznym, znacząco ułatwiającym wdrożenie kompleksowych procedur bezpieczeństwa.

Ocena zagrożenia wybuchowego – zakłady pracy podwyższonego ryzyka

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe zobowiązani są do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ma miejsce zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  W praktyce, ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się we wszelkich zakładach, w których w procesie produkcyjnym stosowane są materiały o właściwościach palnych bądź wybuchowych. Ocena dotyczy również przedsiębiorstw, w których substancje łatwopalne uwalniane są z pracujących urządzeń, systemów ochronnych czy gotowych wyrobów.

Analiza oceny zagrożenia wybuchem skupia się na strefach zagrożonych oraz czynnikach, mogących doprowadzić do zapłonu i wybuchu – największe zagrożenie stanowią wszelkie substancje, dynamicznie spalające się w powietrzu, podczas których zapłonu powstaje samopodtrzymujący się płomień.

Ocena ryzyka zagrożenia wybuchem – Podstawa prawna

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Inwestor, projektant lub pracodawca są zobowiązani do posiadania takiej oceny.

Minimalne wymagania bezpieczeństwo w obowiązującym rozporządzeniu zdefiniowane są jedynie opisowo, co utrudnia ich interpretację – z tego też względu, konieczne jest duże doświadczenie do poprawnego wykonania oceny ryzyka wybuchu. Instytut Bezpieczeństwa Technicznego specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz ryzyka w różnorodnych przedsiębiorstwach – od przemysłu chemicznego po rolnictwo. Powierzając nam ocenę ryzyka wybuchu masz gwarancję kompleksowego, eksperckiego podejścia oraz rzeczowej analizy. Chcesz wiedzieć, jaka jest cena oceny zagrożenia wybuchem? Interesuje Cię szkolenie z oceny zagrożenia wybuchem? Skontaktuj się z nami - chętnie udzielimy Ci wszelkich odpowiedzi oraz podzielimy się wskazówkami. Zapraszamy do współpracy.

‹ powrót