Skargi i odwołania

Skargi i odwołania

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas usługi zapewniały jak najwyższy poziom profesjonalizmu przy zachowaniu całkowitej bezstronności, niezależności i braku działań dyskryminujących. Jeżeli jednak Państwa zdaniem w procesie inspekcji wystąpiły nieprawidłowości, istnieje możliwość złożenia skargi lub odwołania.

Odwołania i skargi są rozpatrywane przez Jednostkę Inspekcyjną z zachowaniem zasady bezstronności oraz rzetelności. Jednostka Inspekcyjna nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących w konsekwencji przesłania skargi lub odwołania od wydanej decyzji. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania lub skargi następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni.

Odwołania od decyzji

Każdy Klient ma prawo odwołać się od decyzji Instytutu i wnioskować o ponowne jej rozpatrzenie w zakresie wyników inspekcji lub innych działań operacyjnych.

Skargi

Każdy ma prawo do złożenia skargi w zakresie jakości prowadzonych działań lub zachowania personelu.

Zgłoszenie skargi lub odwołania

Skargę lub odwołanie można złożyć:

  1. pisemnie drogą pocztową na adres zawarty w zakładce Kontakt

  2. elektroniczne na adres mailowy office@ibt.org.pl

Zgłoszenie skargi lub odwołania musi zawierać:

  • nazwę oraz dane kontaktowe składającego skargę lub odwołanie,

  • numer projektu (o ile dotyczy),

  • jasny opis sytuacji oraz przedmiotu skargi lub odwołania,

  • dowody na poparcie każdego z elementów skargi lub odwołania,

  • wnioski i życzenia składającego skargę lub odwołanie.

Na życzenie Klienta udostępniamy pełną treść procedury postępowania ze skargami i odwołaniami.