Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Oferujemy Państwu kompleksowe, a zarazem wyważone podejście do zagadnienia ochrony przed występowaniem atmosfer wybuchowych i właściwej klasyfikacji stref Ex. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie podparte jest wynikami prac badawczych w warunkach rzeczywistych oraz zaangażowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych w tym analiz CFD.

Zakres prac przy Wyznaczaniu stref zagrożenia wybuchem

Prace w tym zakresie obejmują wszystkie etapy życia obiektu / instalacji:

 • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem na etapie projektu – pozwala na eliminację błędnych założeń (ograniczenie środków) oraz właściwy dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym,

 • analiza stanu obecnego wraz z opracowaniem koncepcji dotyczącej możliwości poprawy bezpieczeństwa ukierunkowanej na zapobieganie występowaniu atmosfer wybuchowych. Naszym celem jest minimalizacja stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenie ich zasięgu, co bezpośrednio wpływa na wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów związanych z zakupem sprzętu,

 • weryfikacja istniejących już stref zagrożenia wybuchem, szczególnie po zmianach wprowadzonych w zakresie instalacji procesowej lub na obiekcie, które mogą mieć istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego,

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/92/WE (ATEX USERS) użytkownik ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia niebezpiecznych atmosfer wybuchowych. Dotyczy to zarówno nowoprojektowanych, jak i istniejących obiektów / instalacji przemysłowych. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem to nie tylko obowiązek, to również narzędzie pozwalające na określenie zasięgu środków ochronnych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy zakładu i ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników.
Czytaj dalej.

Skontaktuj się

CZYM JEST STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931), strefa zagrożenia wybuchem EX jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych w postaci gazów, mgieł lub pyłów z powietrzem.

ETAPY KLASYFIKACJI STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Poszczególne etapy klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem wyglądają następująco:

 • analiza właściwości substancji wykorzystywanych w procesie,

 • analiza procesu technologicznego, w tym analiza kolejności czynności procesowych, parametrów granicznych takich jak temperatura i ciśnienie,

 • określenie miejsc - źródeł emisji substancji palnych,

 • określenie stopnia emisji substancji palnych w oparciu o przewidywaną częstotliwość i czas trwania emisji,

 • obliczenia wydajności źródeł emisji,

 • analiza skuteczności wydajności wentylacji, aspiracji lub inertyzacji,

 • wyznaczenie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem,

 • opracowanie reprezentacji graficznej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

Skontaktuj się

 

STREFY zagrożenia wybuchem - GAZy I pary cieczy palnych

 • Strefa zagrożenia wybuchem 0 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas lub często.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 1 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może wystąpić w trakcie normalnego działania.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 2 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, ale jeżeli wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas.

STREFY zagrożenia wybuchem - pyły

 • Strefa zagrożenia wybuchem 20 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu utrzymuje się stale, często lub przez długie okresy.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 21 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić podczas normalnego działania.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 22 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnej pracy, ale  jeżeli wystąpi, to utrzymuje się krótki czas.

Skontaktuj się

‹ powrót