Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Oferujemy Państwu kompleksowe, a zarazem wyważone podejście do zagadnienia ochrony przed występowaniem atmosfer wybuchowych i właściwej klasyfikacji stref Ex. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie podparte jest wynikami prac badawczych w warunkach rzeczywistych oraz zaangażowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych w tym analiz CFD.

Zakres prac przy ustalaniu stref zagrożenia wybuchem

Prace w tym zakresie obejmują wszystkie etapy życia obiektu / instalacji:

 • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem na etapie projektu – pozwala na eliminację błędnych założeń (ograniczenie środków) oraz właściwy dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym,

 • analiza stanu obecnego wraz z opracowaniem koncepcji dotyczącej możliwości poprawy bezpieczeństwa ukierunkowanej na zapobieganie występowaniu atmosfer wybuchowych. Naszym celem jest minimalizacja stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenie ich zasięgu, co bezpośrednio wpływa na wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów związanych z zakupem sprzętu,

 • weryfikacja istniejących już stref zagrożenia wybuchem, szczególnie po zmianach wprowadzonych w zakresie instalacji procesowej lub na obiekcie, które mogą mieć istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego,

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/92/WE (ATEX USERS) użytkownik ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia niebezpiecznych atmosfer wybuchowych. Dotyczy to zarówno nowoprojektowanych, jak i istniejących obiektów / instalacji przemysłowych. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem to nie tylko obowiązek, to również narzędzie pozwalające na określenie zasięgu środków ochronnych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy zakładu i ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników.
Czytaj dalej.

Skontaktuj się

CZYM JEST STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM?

KSEx - wyznaczenie zasięgu i klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w postaci gazów, par cieczy palnych, mgieł, pyłów palnych oraz mieszanin hybrydowych. Czas poznać definicję strefy zagrożenia wybuchem. Według specjalistów oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931), strefa zagrożenia wybuchem EX jest to przestrzeń zagrożona wybuchem, w której może występować mieszanina substancji palnych w postaci gazów, mgieł lub pyłów z powietrzem. Jest to mieszanina wybuchowa. Występuje ona w trakcie normalnego działania i utrzymuje się przez krótki czas dla przykładu. Istnieje kilka rodzajów m.in. strefa 0, strefa wybuchu 1, strefa wybuchowa 2, czy strefa 20, strefa 21 oraz strefa 22. Do wybuchu dochodzi wówczas, gdy stężenie gazu lub pary, substancji palnej w mieszaninie z powietrzem znajduje się między tzw. dolną granicą wybuchowości a górną granicą wybuchowości. By doszło do wybuchu chemicznego niezbędny jest utleniacz (powietrze), źródło zapłonu oraz materiał palny.

ETAPY KLASYFIKACJI STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Poszczególne etapy klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem wyglądają następująco:

 • na początku określana jest podatność wykorzystywanych substancji do tworzenia atmosfer wybuchowych,

 • proces technologiczny zostaje poznawany, w tym także działanie instalacji i urządzeń, transport oraz gromadzenie surowców,

 • zdefiniowane zostają źródła emisji substancji palnych,

 • wyznaczany jest stopień emisji substancji palnych w oparciu o przewidywaną częstotliwość i czas trwania emisji,

 • szybkość emisji jest dokładnie określana,

 • wyszczególnienie rozległości danych atmosfer wybuchowych,

 • realizacja klasyfikacji, czyli określenie podziału na strefy zagrożone wybuchem,

 • na koniec wyniki przeprowadzonej klasyfikacji zostają udokumentowane.

Skontaktuj się

STREFY WYBUCHU - PODZIAŁ

Przestrzenie zagrożenia wybuchem uszczegóławia się, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej.

STREFY DLA GAZÓW I CIECZY

 • Strefa zagrożenia wybuchem 0 – strefa, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas lub często.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 1 – strefa, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może wystąpić w trakcie normalnego działania (okresowo).

 • Strefa zagrożenia wybuchem 2 – strefa, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, ale jeżeli wystąpi, to utrzymuje się przez krótki okres.

Wśród klasycznych przykładów pomieszczenia zagrożonego wybuchem, gdzie występują gazowe atmosfery wybuchowe, należy wymienić stację paliw oraz sytuację napełniania paliwem zbiornika przenośnego.

STREFY DLA PYŁÓW, PROSZKÓW I WŁÓKIEN

 • Strefa zagrożenia wybuchem 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu utrzymuje się stale, często lub przez długie okresy.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić podczas normalnego działania.

 • Strefa zagrożenia wybuchem 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnej pracy, ale  jeżeli wystąpi, to utrzymuje się krótki czas.

Skontaktuj się

‹ powrót