Dokumentacja ATEX

Dokumentacja ATEX

Dokumentacja ATEX to kluczowy element podlegający kontroli instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna czy zakłady ubezpieczeń. To kompleksowa dokumentacja wymagana przez dyrektywę ATEX. Obejmuje szereg istotnych dokumentów, mających na celu analizę, klasyfikację, ocenę ryzyka oraz określenie zabezpieczeń przed zagrożeniem wybuchem.

Wymagana dyrektywą 1999/92/WE (ATEX USER) dokumentacja obejmuje:

 • Klasyfikację - wyznaczanie rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem (SZW),
 • Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW),
 • Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW),
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Klasyfikacja - wyznaczanie rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem (SZW)

Przeprowadzana jest analiza substancji wykorzystywanych w procesach technologicznych oraz możliwości emisji substancji niebezpiecznych do otoczenia. Poszczególne obszary instalacji klasyfikowane są pod względem częstotliwości, rodzaju i zasięgu występowania atmosfer wybuchowych, co jest kluczowe dla dalszych działań zabezpieczających.

Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW)

Poza klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem wskazywane są pomieszczenia w których ciśnienie ewentualnego wybuchu może przekroczyć dopuszczalne wartości. Wskazywane są również czynniki mogące zainicjować zapłon.

Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW)

Analiza ryzyka pozwala dokładnie ocenić potencjalne skutki zagrożeń wynikających z prowadzonych procesów, co umożliwia skuteczne opracowanie strategii bezpieczeństwa.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)

To kompleksowa dokumentacja, obejmująca wyniki SZW, OZW, ORW, wskazująca techniczno-organizacyjne środki bezpieczeństwa zastosowane w celu unikania zagrożeń związanych z wybuchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami. W IBT sporządzamy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem w rzetelny i profesjonalny sposób.

Dokumenty ATEX – profesjonalne przygotowanie

Dokumentacja ATEX-DZPW jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem decydującym o wartości polisy ubezpieczeniowej czy kwoty odszkodowania. Dlatego nasze opracowania są zgodne z najnowszymi przepisami, takimi jak: 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.2003.169.1650];
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. 2014 Poz. 1853)
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 297).
 • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138 poz. 931);
 • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Poz. 817;
 • inne, zależnie od specyfiki branży.

Opracowanie dokumentacji ATEX – Polskie Normy

Przygotowując dokumentację ATEX, opieramy się na wiedzy technicznej zawartej w Polskich Normach. Kluczowe normy to m.in.:

 • PN-EN 1127-1:2011 - Pojęcia podstawowe i metodyka w kontekście atmosfer wybuchowych; PN-EN 60079-10-1:2016-02 - Klasyfikacja przestrzeni w atmosferze gazowej;
 • PN-EN 60079-10-2:2015-06 - Klasyfikacja przestrzeni w atmosferze pyłowej; Inne normy branżowe dostosowane do specyfiki danego obszaru;
 • PN-EN 1127-1 (edycja aktualna) Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia;
 • PN-EN IEC 60079-10-1 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe;
 • PN-EN 60079-10-2 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Pyłowe atmosfery wybuchowe;
 • PN-EN 60079-14 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych;
 • PN-EN 60079-25 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne;
 • PN-EN 60079-17 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • PN-EN IEC 60079-0 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania oraz normy szczegółowe;
 • PN-EN ISO 80079-36 (edycja aktualna) - Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania;
 • PN-EN ISO 80079-37 (edycja aktualna) - Część 37: Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”.

Oferujemy kompleksowe i rzetelne opracowanie dokumentacji ATEX, łącząc doświadczenie z najnowszymi przepisami oraz normami branżowymi. Dzięki naszym usługom Twoja firma będzie gotowa na wszelkie kontrole i spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa.