Analiza HAZOP

Analiza HAZOP

W zarządzaniu ryzykiem procesów przemysłowych istotne znaczenie ma identyfikacja potencjalnych niebezpieczeństw w rewizji procesu przemysłowego. Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP jest metodą znormalizowaną (PN-IEC 61882) stosowaną przy procesach przemysłowych. W IBT jesteśmy odpowiedzialni za ocenę wiarygodności kontroli procesu, a także liczbę i rodzaj wymaganych mierników kontroli ryzyka. Pomagamy w przeprowadzeniu wnikliwej analizy HAZOP w oparciu o systematyczną identyfikację wiarygodnych odchyleń procesowych oraz ich możliwych przyczyn i skutków.

Co to jest HAZOP?

HAZOP to skrót z ang. Hazard and Operability Studies, czyli studium zagrożeń i zdolności operacyjnych. Jest to znana metoda systematyczna analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych w procesach przemysłowych. Ten rodzaj analizy poziomu bezpieczeństwa operacji przemysłowych pozwala ustalić wszelkie nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie rozwiązania w rozpatrywanym procesie technologicznym. Badanie HAZOP przeprowadza się w oparciu o dokumentację technologiczną stanowiącą podstawę do stworzenia arkuszy analitycznych do udokumentowania wyników pracy zespołu.

Kiedy realizuje się badanie HAZOP?

Badanie HAZOP przeprowadza się w trzech przypadkach:

  • na etapie okresowych przeglądów wdrożonych operacji,
  • przy modernizacji istniejących instalacji, procesów czy obiektów,
  • lub podczas projektowania nowego procesu, obiektu lub założeń projektowych.

Najczęściej technikę HAZOP wykorzystuje się w przemyśle chemicznym, spożywczym, gazowym i naftowym, farmaceutycznym oraz innych procesach przemysłowych. Za przeprowadzenie analizy odpowiedzialny jest interdyscyplinarny zespół składający się z: przewodniczącego, sekretarza oraz członków zespołu HAZOP - inżyniera projektu (projektant), inżynier procesu elektryk, inżynier bezpieczeństwa, technolog, a także zespół specjalistów z zakresu BHP czy automatyki zabezpieczeniowej.

Jak przeprowadza się analizę HAZOP?

Ten rodzaj badania rozpoczyna się od określenia zakresu analizy (liczby węzłów technologicznych i czasu trwania badania), identyfikacji procesów przemysłowych, doboru wiarygodnych słów kluczowych, określenia zdarzeń (scenariuszy) awaryjnych (tj. przyczyny, skutków, oceny ryzyka, propozycję dodatkowych zabezpieczeń) i ostatecznego zapisu w postaci arkusza roboczego HAZOP.

W celu wykonania analizy instalację należy podzielić na tzw. węzły badawcze, które można podzielić na odcinki badawcze HAZOP tradycyjny i HAZOP proceduralny. Przy analizie HAZOP pod uwagę brane są wszystkie możliwe połączenia “parametr-słowo kluczowe” (połączenie słowa kluczowego z analizowanym parametrem procesu). Poza tym badaniu poddane są możliwości zaistnienia odchyleń od stanu normalnego proponowane przez interpretację par (parametr, słowo kluczowe). W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek odchylenia od normy dokonuje oceny prawdopodobieństwa wystąpienia odchylenia. Dla odchyleń z kolei określa się częstość występowania zagrożenia, potencjalne skutki oraz poziom ryzyka.

Raport z HAZOP

Po przeanalizowaniu wszystkich elementów (węzłów badawczych) składających się na metodę HAZOP i przygotowaniu zaleceń dodatkowych, opracowuje się raport końcowy. Raport HAZOP przeprowadza się po to, by wdrożyć działania dodatkowe w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych instalacji, procesów lub obiektów. Wyniki z oceny ryzyka procesowego są podstawą do wyeliminowania zdarzeń awaryjnych w procesach technologicznych.

Bezpieczeństwo to podstawa w każdym procesie technologicznym. Poznaj nasze podejście do analizy HAZOP i skontaktuj się z pracownikami IBT. Pomożemy Ci zadbać o bezpieczeństwo, realizując wnikliwą analizę potencjalnych zagrożeń występujących w procesach przemysłowych.