Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW)

Ocena zagrożenia wybuchem jest elementem Oceny Ryzyka Wybuchu i obejmuje:

  • analizę właściwości substancji używanych w procesach technologicznych,

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,

  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej stref zagrożenia wybuchem,

  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Podstawa prawna Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW)

Do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Obowiązek ten wynika z § 37 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Czytaj dalej.

Skontaktuj się

W JAKICH PRZYPADKACH KONIECZNE JEST PRZEPROWADZENIE OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM?

Ocena Zagrożenia Wybuchem skupia się na czynnikach, zapobiegających możliwości powstania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, zobowiązani są do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ten wynika z §37 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  W praktyce ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się we wszelkich zakładach, w których w procesie produkcyjnym stosowane są materiały o właściwościach palnych bądź wybuchowych. Ocena dotyczy również przedsiębiorstw, w których substancje łatwopalne uwalniane są z pracujących urządzeń, systemów ochronnych czy gotowych wyrobów.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

CO SKŁADA SIĘ NA OCENĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM?

Przeprowadzana przez nas ocena zagrożenia wybuchem skutkuje precyzyjnym wskazaniem wszelkich miejsc podwyższonego ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych, co w konsekwencji umożliwia dobranie odpowiednich środków zabezpieczających minimalizujących takie zjawisko i w konsekwencji zmniejszających ryzyko wybuchu.

Nasza wieloaspektowa analiza uwzględnia również określenie intensywności atmosfery wybuchowej, czyli częstotliwości jej występowania oraz czasu utrzymywania się w danym obszarze. Ponadto, ocena zagrożenia wybuchem obejmuje zidentyfikowanie i zlokalizowanie źródeł zapłonu, mogących prowadzić do zaistnienia wybuchu – dzięki ich wskazaniu, możliwe jest wprowadzenie środków zabezpieczających, znacząco zmniejszających ryzyko wybuchu. Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz przedstawiane są w szczegółowym opracowaniu graficznym, znacząco ułatwiającym wdrożenie kompleksowych środków bezpieczeństwa.

Skontaktuj się

‹ powrót