Akty prawne

Akty prawne

DYREKTYWA 1999/92/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 16 grudnia 1999 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE

z dnia 26 lutego 2014 r.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r.         W sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r.
W sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Niewiążące wskazówki właściwego postępowania dotyczące wykonania dyrektywy 1999/92/WE „ATEX” (atmosfery wybuchowe)
ATEX- Wytyczne wdrażania
Wykaz norm zharmonizowanych