Akty prawne

Akty prawne

System Oceny Zgodności

Europejska Podstawa Prawna

Akty prawne podstawowe:

Zasady dotyczące wprowadzania produktów do obrotu oraz stosowania oznaczenia CE regulują poniższe 3 akty prawne określane często jako tzw. „nowy pakiet legislacyjny” (New Legislative Framework) :

Decyzja nr 768/2008/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG;

Rozporządzenie nr 765/2008/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93;

Rozporządzenie nr 764/2008>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.

Polska Podstawa Prawna

Akty prawne podstawowe :

Ustawa o systemie oceny zgodności >> z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 , 1662, z 2015 r. poz. 1223, 1918).

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku >> z dnia 13 kwietnia 2016.

Akty zmieniające :

Wykaz aktów zmieniających do Ust. O SOZ>>

Wykaz aktów zmieniających do Ust. O SOZ i NR >>

Dyrektywa Maszynowa (MD)

Europejska Podstawa Prawna

Akty prawne podstawowe :

Dyrektywa 2006/42/WE >> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.

Akty zmieniające :

Dyrektywa 2009/127/WE>> Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów.

Rozporządzenie 167/2013 >> Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

Europejskie normy zharmonizowane (EN) :

Wykaz (2018/C 092/01)>> europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą z dnia 9 marca 2018 r.

Komentarz :

Dyrektywa 2006/42/WE z dniem 29 grudnia 2009 zastąpiła dyrektywę 98/37/WE.

Polska Podstawa Prawna

Akty prawne podstawowe :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki >> z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228 ).

Akty zmieniające :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki >> z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2011 nr 124 poz.701).

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

Wykaz polskich norm >> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

Komentarz:

Dyrektywa 2006/42/WE z dniem 29 grudnia 2009 zastąpiła dyrektywę 98/37/WE. Powyższe rozporządzenie (Dz.U.nr 199, poz. 1228)wdraża dyrektywę 2006/42/WE

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD)

Europejska Podstawa Prawna

Akty prawne podstawowe:

Dyrektywa 2014/35/UE>> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia .

Akty zmieniające :

--

Europejskie normy zharmonizowane (EN) :

Wykaz (2018/C 209/04)>> europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą z dnia 15 czerwca 2018 r.

Komentarz :

UWAGA! Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/35/UE zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Rozporządzenie Ministra Rozwoju >> z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).

Akty zmieniające:

--

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

Wykaz polskich norm >> transponujących europ. Normy zharmonizowane z dyrektywą.

Komentarz:

UWAGA ! Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 2014/35/UE zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE. Powyższe rozporządzenie (Dz. U. nr 155, poz. 1089) wdraża dyrektywę 2014/35/UE.d

Dyrektywa o kompatybliności elektromagnetycznej (EMC)

Europejska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE >>z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

Akty zmieniające :

__

Europejskie normy zharmonizowane (EN):

Wykaz europejskich norm >> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/30/UE z dnia 13 lipca 2018 r.

Komentarz :

Dyrektywa 2014/30/UE uchyliła dyrektywę 2004/108/WE.

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Ustawa >> z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 2007 nr 82 poz. 556).

Akty zmieniające :

Ustawa >> z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).

Wykaz >> pozostałych aktów zmieniających.

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN) :

Wykaz polskich norm >> transponujących europ. normy zharmonizowane z dyrektywą.

Dyrektywa radiowa

Europejska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE >> z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

Akty zmieniające :

--

Europejskie normy zharmonizowane (EN):

Wykaz europejskich norm >> zharmonizowanych z dyrektywą 2014/53/UE z dnia 9 marca 2018 r.

Komentarz :

Dyrektywa 2014/53/UE z dniem 13 czerwca 2016 r. uchyliła dyrektywę 1999/5/WE.

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Ustawa >> z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji >> z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. 2016 poz. 878).

Akty zmieniające :

--

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

Wykaz polskich norm >> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

Dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (R0HS 2)

Europejska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE >> z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Akty zmieniające :

Specyfikacja tej dyrektywy powoduje, że powstało wiele dokumentów zmieniających i uzupełniających powyższą dyrektywę. Cały wykaz tych dokumentów dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej >>

Europejskie normy zharmonizowane (EN):

Wykaz europejskich norm>> zharmonizowanych z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 23 listopada 2012 r.

Komentarze :

Dyrektywa 2011/65/UE uchyliła dyrektywy 2001/95/WE oraz 2008/35/WE.

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów >> z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2017 poz. 7).

Akty zmieniające :

--

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

Wykaz polskich norm>> transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

Europejska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

Akty zmieniające :

--

Europejskie normy zharmonizowane (EN):

Wykaz europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/68/UE z dnia 9 lutego 2018 r.

Komentarz :

Dyrektywa 2014/68/UE uchyliła dyrektywę 97/23/WE.

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036).

Akty zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2017 poz. 1882).

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN) :

Wykaz polskich norm, transponujących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą.

Dyrektywa dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Europejska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Akty zmieniające :

--

Europejskie normy zharmonizowane (EN):

Wykaz europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE z dnia 15 czerwca 2018 .

Komentarz :

Dyrektywa 2014/34/UE zastąpiła poprzednio obowiązującą dyrektywę 94/9/WE.

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817 ).

Akty zmieniające :

--

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

Wykaz polskich norm transponujących europ. Normy zharmonizowane z dyrektywą.

Dyrektywa dotycząca minimalnych wymagań BHP (WED)

Europejska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.

Akty zmieniające :

--

Europejskie normy zharmonizowane (EN) :

Nie istnieją europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/104/WE. Przy wypełnianiu wymagań zawartych w dyrektywie można posiłkować się normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2006/42/WE.

Komentarz :

Dyrektywa 2009/104/WE ujednolica teksty dyrektyw: 89/655/EWG, 95/63/WE, 2001/45/WE

Polska podstawa prawna

Akty prawne podstawowe :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

Akty zmieniające :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Polskie normy zharmonizowane (PN-EN):

Nie istnieją polskie (podobnie jak europejskie) normy zharmonizowane z dyrektywą 2009/104/WE. Przy wypełnianiu wymagań zawartych w dyrektywie można posiłkować się normami zharmonizowanymi z dyrektywą 2006/42/WE.

Komentarz :

Opublikowanie dyrektywy 2009/104/WE nie wymagało aktualizacji powyższych rozporządzeń.

Więcej informacji :

Za spełnienie MW i bieżące utrzymywanie tego stanu odpowiedzialny jest każdy pracodawca, który udostępnia pracownikom wyposażenie miejsca pracy (ang. work equipment). MW obejmują maszyny, instalacje (np. sprężone powietrze) oraz inne „narzędzia” (stąd potoczna, używana w Polsce nazwa „dyrektywa narzędziowa), którymi posługuje się pracownik w procesie pracy.