Instalacje ATEX

Instalacje ATEX

 

Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) wymaga od pracodawcy zapewnienia, że środowisko pracy, mimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej, umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Konieczny jest więc ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa pracowników, zgodnie z zaleceniami oceny ryzyka. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków organizacyjnych, powiązanych z metodami technicznymi, które zapobiegają inicjowaniu i rozprzestrzenianiu się wybuchu. Poprzez środki bezpieczeństwa rozumie się m.in. odpowiedni dobór urządzeń pracujących na instalacjach EX. Niezwykle istotne jest, iż za prawidłowy dobór, nadzór i eksploatację urządzeń odpowiada użytkownik końcowy.

Jak powinien przebiegać prawidłowy dobór instalacji ex?

Urządzenia przeciwwybuchowe muszą być dobrane do danej strefy zagrożonej wybuchem. Przed zaprojektowaniem instalacji Ex, konieczna jest więc określenie ryzyka wybuchu oraz przeprowadzenie klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem. Następnie, elementy instalacji dopasowuje się do zidentyfikowanych warunków na podstawie:

  • grupy urządzeń (I, II),
  • kategorii urządzeń (1, 2, 3, M1, M2),
  • atmosfery wybuchowej (G, D),
  • rodzaju budowy przeciwwybuchowej (np. d, e, i, m, n),
  • grupy lub podgrupy wybuchowości urządzeń w zależności od właściwości gazów i par tworzących atmosferę wybuchową (I, II, IIA, IIB, IIC),
  • klasy temperaturowej (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

Instalacji urządzeń mogą dokonywać wyłącznie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone zgodnym z aktualnym rozporządzeniem świadectwem kwalifikacyjnym.

Eksploatacja i kontrola instalacji użytkowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Instalacja musi być użytkowana zgodnie z wytycznymi, zawartymi w instrukcji eksploatacji – dokument ten opracowany musi zostać przed rozpoczęciem eksploatacji. Opiera się on na aktualnie obowiązujących przepisach, normach i instrukcjach producentów – w przypadku zmiany regulacji prawnych, konieczne jest więc przygotowanie nowej instrukcji. Korekty do dokumentu wprowadza się również w przypadku modernizacji instalacji czy po montażu nowych urządzeń.

Ponadto, przed oddaniem instalacji do użytku, musi ona przejść kontrolę odbiorczą. Obowiązkiem użytkownika jest również przeprowadzanie kontroli okresowych w wyznaczonych odstępach czasu. Należy również zapewnić ciągły nadzór nad instalacją, prowadzony przez pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, a także przeprowadzać konieczne konserwacje i naprawy.

Wsparcie dla użytkowników i projektantów instalacji atex na każdym etapie jej życia

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego oferuje pełne wsparcie dla użytkowników i projektantów instalacji użytkowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przeprowadzamy:

Ponadto opracowujemy wytyczne projektowe EX (WPEX), przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem, sporządzamy DZPW (Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem).

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dot. instalacji EX!