FAQ

FAQ

Kiedy ma zastosowanie unijne prawodawstwo harmonizacyjne?

Czym jest ocena zgodności?

Co oznacza oznakowanie CE umieszczone na produkcie?

Czy produkt opatrzony oznakowaniem CE jest zawsze wytwarzany w UE?

Czy wszystkie produkty opatrzone oznakowaniem CE są badane i zatwierdzane przez organy państwowe?

Czy będąc producentem mogę samodzielnie umieścić oznakowanie CE na własnych produktach?

Gdzie powinno być umieszczone oznakowanie CE?

Czym jest deklaracja zgodności producenta?

Jaka jest różnica między oznakowaniem CE a innymi oznakowaniami oraz czy na produkcie opatrzonym oznakowaniem CE można umieszczać inne oznakowania?

Dlaczego nadzór rynku jest potrzebny?

W jakich przypadkach stosuje się Dyrektywę ATEX 2014/34/UE?

Czym jest atmosfera wybuchowa w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE?

Czym jest przestrzeń zagrożona wybuchem w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE?

Jakie procedury oceny zgodności muszą być przeprowadzone w przypadku wystąpienia różnych kategorii w ramach jednego wyrobu, różnych urządzeń i systemów ochronnych?

(1)  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016 (2016/C 272/01)

(2)  ATEX Wytyczne wdrażania Dyrektywy Rady 2014/34/UE