Jednostka Inspekcyjna

Jednostka Inspekcyjna

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. - Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, nr AK 046 prowadzi inspekcje odbiorcze i dozorowe urządzeń, instalacji i obiektów wymagających potwierdzenia zgodności z wymaganiami prawa i norm w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego Ex.

Inspekcja to wnikliwa diagnoza stanu rzeczywistego urządzeń / instalacji / obiektu, w którym mogą występować atmosfery wybuchowe. Inspekcja może dotyczyć:

 • urządzeń / instalacji / obiektów projektowanych,

 • urządzeń / instalacji / obiektów już istniejących,

 • urządzeń / instalacji / obiektów przeznaczonych do modernizacji.

Inspekcja prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020 i obejmuje:

 • ocenę środków podjętych w celu eliminacji atmosfer wybuchowych – strefy zagrożenia wybuchem,

 • ocenę środków podjętych w celu unikania efektywnych źródeł zapłonu,

 • ocenę środków ograniczających skutki wybuchu.

Ocena zgodności ATEX

Efektem naszej współpracy jest szczegółowe sprawozdanie z inspekcji (raport) dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (ATEX). Integralną częścią raportu jest wykaz nieprawidłowości, jakie należy usunąć w celu uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dodatkowo instalacja, obiekt i każde z urządzeń objętych zakresem inspekcji zostanie oznakowane tabliczką poświadczającą zgodność. Oznakowanie wskazuje użytkownikom i służbom nadzoru zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw oraz z innymi uznanymi dokumentami normatywnymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Zakres inspekcji ATEX

Inspekcje prowadzone są na podstawie programu inspekcji P-01A zgodnie z następującymi procedurami:

 1. PI-01A-01 Atmosfery wybuchowe – klasyfikacja przestrzeni. Celem inspekcji jest ocena prawidłowości doboru środków bezpieczeństwa w zakresie unikania atmosfer wybuchowych. Inspekcja może dotyczyć zarówno projektowanych, jak i istniejących obiektów.

  Zapytaj o INSPEKCJĘ

 2. PI-01A-02 Urządzenia nieelektryczne i instalacje urządzeń. Celem inspekcji urządzeń nieelektrycznych i ich instalacji jest ocena prawidłowości doboru środków bezpieczeństwa w zakresie unikania efektywnych źródeł zapłonu w odniesieniu do poziomu ryzyka zapłonu atmosfery potencjalnie wybuchowej.

  ZAPYTAJ O inspekcję

 3. PI-01A-03 Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych. Celem inspekcji jest ocena poprawności doboru oraz prawidłowego montażu urządzeń w miejscach zagrożonych możliwością występowania atmosfer wybuchowych.

  ZAPYTAJ o inspekcję

Inspekcje są prowadzone w oparciu o wymagania następujących aktów prawnych i norm:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. 2014 Poz. 1853)

 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 297).

 • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138 poz. 931);

 • Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Poz. 817;

 • PN-EN ISO/IEC 17020 (edycja aktualna) – Ocena Zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek prowadzących inspekcję

 • PN-EN 15198 (edycja aktualna) Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • PN-EN 1127-1 (edycja aktualna) Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia

 • PN-EN IEC 60079-10-1 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe

 • PN-EN 60079-10-2 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Pyłowe atmosfery wybuchowe

 • PN-EN 60079-14 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych

 • PN-EN 60079-25 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne

 • PN-EN 60079-17 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych

 • PN-EN IEC 60079-0 (edycja aktualna) - Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania oraz normy szczegółowe

 • PN-EN ISO 80079-36 (edycja aktualna) - Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania

 • PN-EN ISO 80079-37 (edycja aktualna) - Część 37: Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”.

 • PN-EN 14491 (edycja aktualna) - Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

 • PN-EN 14797 (edycja aktualna) - Urządzenia odciążające wybuch

 • PN-EN 14994 (edycja aktualna) - Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

 • PN-EN 15089 (edycja aktualna) - Systemy izolowania wybuchu

 • PN-EN 16009 (edycja aktualna) - Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

 • PN-EN 16020 (edycja aktualna) - Dywertery eksplozyjne

 • PN-EN 14460 (edycja aktualna) - Urządzenia odporne na wybuch

 • PN-EN 15233 (edycja aktualna) - Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem

 • PN-EN ISO 16852 (edycja aktualna) - Przerywacze płomienia w zakresie poprawnego zastosowania

 • PN-B-02852 (edycja aktualna) - Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

 • ISO 19880-1 (edycja aktualna) Gaseous hydrogen – Fueling stations – Part 1 – General requirements

Użyteczne linki:

Zakres akredytacji Polskie Centrum Akredytacji

Skargi i odwołania