Ocena Ryzyka Wybuchu

Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW)

Ocena Ryzyka Wybuchu to pełna analiza poziomu bezpieczeństwa instalacji / obiektu, uwzględniająca m.in.:

 • występujące w procesie substancje i mieszaniny,

 • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,

 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu

 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Wyniki ORW stanowią podstawę do opracowania koncepcji ochrony przeciwwybuchowej instalacji / obiektu, która powinna być opisana w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Podstawa prawna Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW)

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, że środowisko pracy pozwala na bezpieczne wykonywanie obowiązków pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej. Bezpieczeństwo pracy może być zapewnione poprzez ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa pracowników zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu. Istotą oceny ryzyka jest inspekcja aparatów technologicznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych uwzględniający m.in.: ich poprawny dobór do stref zagrożenia wybuchem, montaż, stan techniczny oraz warunki eksploatacji.
Czytaj dalej.

Skontaktuj się

NA CZYM POLEGA PEŁNA OCENA RYZYKA WYBUCHU?

Kompleksowa ORW to pełna analiza poziomu bezpieczeństwa instalacji / obiektu. Aktualizacja dokumentu uwzględnia m.in.:

 • występujące w procesie substancje i ich mieszaniny,

 • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,

 • ocenę zagrożenia wybuchem,

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,

 • ocenę technicznych i organizacyjnych środków zapobiegania występowaniu atmosfer wybuchowych,

 • klasyfikację stref zagrożonych wybuchem wraz ich reprezentacją graficzną,

 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu,

 • ocenę technicznych i organizacyjnych środków zapobiegania występowaniu efektywnych źródeł zapłonu,

 • ocenę technicznych i organizacyjnych środków zapobiegania przewidywanym skutkom wybuchu.

PÓŁILOŚCIOWA OCENA RYZYKA WYBUCHU

Podczas oceny ryzyka wybuchu, do identyfikacji zagrożeń i oszacowania ryzyka stosuje się przeważnie ocenę półilościową. Opiera się ona na określeniu

 • częstości (prawdopodobieństwa) wystąpienia atmosfer wybuchowych
 • prawdopodobieństwa wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogących spowodować wybuch,
 • stopnia narażenia na zagrożenie,
 • możliwych do przewidzenia skutków wybuchu.
 

Na podstawie powyższych analiz, sporządza się matrycę ryzyka, pozwalającą na określenie jego poziomu.

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OCENĘ RYZYKA WYBUCHU?

Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW) jest wymagana w miejscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa może występować w ilościach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracujących tam osób. Wówczas pracodawca musi podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i zastosować właściwe środki ochronne, aby minimalizować ryzyko wybuchu. ORW obejmuje także miejsca pracy oraz instalacje objęte skutkami wzajemnego oddziaływania.

 

OCENA RYZYKA WYBUCHU - PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem oraz w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0.01 m3 w zwartej przestrzeni. Ponadto poprzez zagrożenie wybuchem, należy rozumieć możliwość tworzenia przez: palne gazy, pary lub mgły palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Rozporządzenie definiuje, że pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, biorąc pod uwagę co najmniej: prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych, eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki określa również konieczność aktualizacji dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu, jeżeli miejsce pracy, urządzenia lub organizacja pracy ulegną zmianom, które mogą wpłynąć na wynik oceny. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji dokumentu w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

OCENA RYZYKA WYBUCHEM W IBT

Eksperci IBT wykonują dokumentację dla istniejących obiektów i instalacji procesowych, które dotychczas nie miały takiej oceny, dla nowo budowanych obiektów i instalacji procesowych, gdzie ocena ryzyka jest przeprowadzana na etapie projektowym oraz dla już istniejących instalacji i obiektów, które przeszły zmiany wpływające na poziom bezpieczeństwa (zmiany technologii, surowców, zastosowanie nowych urządzeń).

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz ryzyka w różnorodnych przedsiębiorstwach - od przemysłu chemicznego po rolnictwo. Powierzając nam ocenę ryzyka wybuchu, masz gwarancję kompleksowego, eksperckiego podejścia oraz rzeczowej analizy. Skontaktuj się z nami - chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania. Zapraszamy do współpracy.