Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Definicja klasyfikacji stref zagrożeń wybuchem

KSEx – wyznaczenie zasięgu i klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w postaci gazów, par cieczy palnych, mgieł, pyłów palnych oraz mieszanin hybrydowych.

Klasyfikacja stref zagrożeń wybuchem - podstawa prawna

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/92/WE ATEX USERS użytkownik ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, identyfikacji miejsc niebezpiecznych wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem. Powyższe wymaganie dotyczy zarówno nowoprojektowanych jak i istniejących obiektów / instalacji przemysłowych. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem to nie tylko obowiązek, to również narzędzie pozwalające na określenie zasięgu środków ochronnych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy zakładu i ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników.

Akty prawne

Oferta klasyfikacji stref zagrożeń wybuchem

Oferujemy Państwu kompleksowe, a zarazem wyważone podejście do zagadnienia ochrony przed występowaniem atmosfer wybuchowych i właściwej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie podparte jest wynikami prac badawczych w warunkach rzeczywistych oraz zaangażowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych w tym analiz CFD. Prace w tym zakresie obejmują wszystkie etapy życia obiektu / instalacji:

  • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem na etapie projektu – pozwala na eliminację błędnych założeń (ograniczenie środków) oraz właściwy dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • analiza stanu obecnego wraz z opracowaniem koncepcji dotyczącej możliwości poprawy bezpieczeństwa nakierunkowanej na zapobieganie występowaniu atmosfer wybuchowych. Naszym celem jest minimalizacja stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenie ich zasięgu, co bezpośrednio wpływa na wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów związanych z zakupem sprzętu,
  • weryfikacja istniejących już stref zagrożenia wybuchem, szczególnie po zmianach wprowadzonych w zakresie przedmiotowej instalacji procesowej lub na obiekcie, które mogą mieć istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego;

Prowadzone badania i obliczenia wspieramy metodami komputerowymi CFD.

Raport klasyfikacji stref zagrożeń wybuchem

Efektem końcowych przeprowadzonej przez nas klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem jest szczegółowy raport dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Na życzenie zamawiającego opracowywany jest zestaw zaleceń zmierzających do uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Skontaktuj się

‹ powrót