Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem - Klasyfikacja

IBT to firma, która powstała w odpowiedzi na potrzeby bezpieczeństwa w różnych sektorach przemysłu. Naszym założeniem jest wspieranie działań przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem. Kompleksowa pomoc pracowników IBT obejmuje podjęcie stosownych czynności w zakresie formalności, klasyfikację stref i pomieszczeń zagrożonych wybuchem, specjalistycznej oceny zagrożenia wybuchem i analizy ryzyka wybuchu lub zapłonu. Świadczymy usługi, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. Dowiedz się więcej na temat wymagań strefy EX oraz przepisów dot. stref zagrożenia wybuchem. Jako pracodawca dobrze jest zadbać o BHP w miejscu pracy. Zapraszamy do współpracy!

Czym jest strefa zagrożenia wybuchem?

KSEx - wyznaczenie zasięgu i klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w postaci gazów, par cieczy palnych, mgieł, pyłów palnych oraz mieszanin hybrydowych. Czas poznać definicję strefy zagrożenia wybuchem. Według specjalistów oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931), strefa zagrożenia wybuchem EX jest to przestrzeń zagrożona wybuchem, w której może występować mieszanina substancji palnych w postaci gazów, mgieł lub pyłów z powietrzem. Jest to mieszanina wybuchowa. Występuje ona w trakcie normalnego działania i utrzymuje się przez krótki czas dla przykładu. Istnieje kilka rodzajów m.in. strefa 0, strefa wybuchu 1, strefa wybuchowa 2, czy strefa 20, strefa 21 oraz strefa 22. Do wybuchu dochodzi wówczas, gdy stężenie gazu lub pary, substancji palnej w mieszaninie z powietrzem znajduje się między tzw. dolną granicą wybuchowości a górną granicą wybuchowości. By doszło do wybuchu chemicznego niezbędny jest utleniacz (powietrze), źródło zapłonu oraz materiał palny.

Etapy klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

Oferujemy Państwu kompleksowe, a zarazem wyważone podejście do zagadnienia ochrony przed występowaniem atmosfer wybuchowych i właściwej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchowego. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie poparte jest wynikami prac badawczych w warunkach rzeczywistych oraz zaangażowaniem zaawansowanych metod obliczeniowych w tym analiz CFD. Poszczególne etapy klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem wyglądają następująco:

 • na początku określana jest podatność wykorzystywanych substancji do tworzenia atmosfer wybuchowych,
 • proces technologiczny zostaje poznawany, w tym także działanie instalacji i urządzeń, transport oraz gromadzenie surowców,
 • zdefiniowane zostają źródła emisji substancji palnych,
 • wyznaczany jest stopień emisji substancji palnych w oparciu o przewidywaną częstotliwość i czas trwania emisji,
 • szybkość emisji jest dokładnie określana,
 • wyszczególnienie rozległości danych atmosfer wybuchowych,
 • realizacja klasyfikacji, czyli określenie podziału na strefy zagrożone wybuchem,
 • na koniec wyniki przeprowadzonej klasyfikacji zostają udokumentowane.

Skontaktuj się

Strefy wybuchu - podział

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX (1999/92/WE ATEX USERS) użytkownik ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka związanej z występowaniem niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, identyfikacji miejsc niebezpiecznych wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem. Powyższe wymaganie dotyczy zarówno nowoprojektowanych jak i istniejących obiektów / instalacji przemysłowych. Klasyfikacja stref wystąpienia zagrożenia wybuchem to nie tylko obowiązek, to również narzędzie pozwalające na określenie zasięgu środków ochronnych niezbędnych do zachowania ciągłości pracy zakładu i ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Przestrzenie zagrożenia wybuchem uszczegóławia się klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej.

Strefy dla gazów i cieczy

 • Strefa zagrożenia wybuchem 0 – strefa, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas lub często.
 • Strefa zagrożenia wybuchem 1 – strefa, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może wystąpić w trakcie normalnego działania (okresowo).
 • Strefa zagrożenia wybuchem 2 – strefa, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł nie występuje w trakcie normalnego działania, ale jeżeli wystąpi to utrzymuje się przez krótki okres.

Wśród klasycznych przykładów pomieszczenia zagrożonego wybuchem, gdzie występują gazowe atmosfery wybuchowe należy wymienić stację paliw oraz sytuację napełniania paliwem zbiornika przenośnego.

Strefy dla pyłów, proszków i włókien

 • Strefa zagrożenia wybuchem 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu utrzymuje się stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa zagrożenia wybuchem 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić podczas normalnego działania.
 • Strefa zagrożenia wybuchem 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnej pracy, ale  jeżeli wystąpi, to utrzymuje się krótki czas.

‹ powrót