Strefa Ex

Strefa Ex / ATEX

IBT przy strefach Ex korzysta z zaawansowanego technologicznie sprzętu kontrolno-pomiarowego, w skład którego wchodzą termostaty przemysłowe oraz sondy. Wnikliwa analiza strefy ATEx wraz z opieką wykwalifikowanych pracowników to gwarancja bezawaryjności i bezpieczeństwa użytkowania systemów w miejscach pracy korzystających z materiałów palnych.

Strefa ATEx - obszary zagrożenia wybuchem

Pracujemy zgodnie z dyrektywą ATEX (Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej), która określa wymogi pracy z urządzeniami stosowanymi w strefach ATEx - czyli obszarach zagrożonych wybuchem. Zabezpieczenia przed wybuchem są ważne, gdyż wybuchowość może wystąpić w trakcie normalnego działania. Według obowiązujących podziałów stref ATEx - wybuchowych, wyróżniamy: strefę zero, strefę pierwszą i strefę drugą. O strefie 0 mówimy, gdy atmosfera wybuchowa (połączenie substancji palnych w postaci gazów, mgły, pary lub gazu z powietrzem) występuje stale przez min. 1000 godzin rocznie. Strefa 1 charakteryzuje się tym, że jest to przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa utrzymuje się od 10 do 1000 godzin w ciągu roku (często lub przez długie okresy). Natomiast strefa 2 stanowi obszar z występującą atmosferą wybuchową, która utrzymuje się przez krótki okres i pojawia się rzadziej niż 10 godzin w ciągu roku. W zależności od klasyfikacji strefy, pracownicy IBT dobierają indywidualnie dopasowane specjalistyczne rozwiązania.

Pytania kontrolne - sprawdź, czy potrzebujesz certyfikatu stref ATEX

Bezpieczeństwo pracy potwierdzone certyfikatem ATEX to priorytet, a pracodawca musi o nie zadbać, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka prostych pytań, które wykluczą lub potwierdzą potrzebę skontaktowania się z naszą firmą:

  • Czy w Twojej firmie używa się materiałów palnych?
  • Czy jesteś producentem materiałów palnych?
  • Czy w magazynach lub przechowalni posiadasz materiały palne?
Najczęstsze pytania

Dowiedz się więcej o strefach ATEX

Za co jesteśmy odpowiedzialni przy pracy nad strefą ATEX?

Nasza firma IBT od lat specjalizuje się w wykonywaniu prac związanych z zapewnieniem i optymalizacją bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych wybuchem. Pracownicy IBT przygotowują pełny audyt techniczny oraz ocenę zgodności instalacji lub obiektu w strefach ATEx powstałego w oparciu o dokładne pomiary. Obszary zagrożone wybuchem wymagają zastosowania specjalistycznych środków oraz zastosowania się do norm technicznych. Przy zmniejszaniu ryzyka wybuchu i wystąpienia atmosfery wybuchowej odpowiednim rozwiązaniem są m.in.: układy lokalnego odpylania, systemy wentylacyjne i detekcyjne czy kontrola szczelności urządzeń.

Skontaktuj się z nami

Strefa ATEX - kontakt z ekspertami

Efektywne działania w obrębie strefy EX

Do pracy w obrębie stref Ex stosuje się odpowiednie urządzenia dokonujące pomiary i przeprowadzające kontrole np. sondy, termostaty przemysłowe czy przetworniki. Obszar zagrożony wybuchem jest wymagającą przestrzenią, która domaga się zastosowania odpowiednich środków. Urządzenia dostosowane do wymogów technicznych stref ATEx są odpowiednio nazwane - oznaczeniem “ex”. W ten sposób oznaczone urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa strefy zagrożonej wybuchem.

Efektem naszej współpracy jest szczegółowy raport dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Integralną częścią raportu jest zoptymalizowany harmonogram działań zmierzających do uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Przygotowujemy również oceny ryzyka. Nasi klienci korzystają z oferty Instytut Bezpieczeństwa Technicznego chcąc zapewnić komfort i bezpieczeństwo sobie oraz swoim pracownikom, eliminując ryzyko powstania niebezpieczeństwa w strefach Ex.