Ochrona przed elektrycznością statyczną

Ochrona przed elektrycznością statyczną

Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1994 roku, tzw. dyrektywa ATEX, ujednolicająca przepisy państw członkowskich, dotyczące urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zaleca zapobieganie z wykorzystaniem odpowiednich środków wszelkim zagrożeniom, pochodzącym od elektryczności statycznej. Z tego względu, instalowanie wszelkich urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, zarówno nowych, jak i po remoncie, powinno odbywać się wyłącznie po sprawdzeniu stanu ochrony przed elektrycznością statyczną. Ponadto, każdy odbiór instalacji i urządzeń powinien również obejmować ocenę stanu tejże ochrony.

Poza ATEX, zasady ochrony przed elektrycznością statyczną podaje również tzw. Dyrektywa Maszynowa, dyrektywa 89/686/EWG (ŚOI),  dyrektywa 89/655/EWG oraz Rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010. Podane w dyrektywach zalecenia posiadają charakter ogólnikowy – szczegółowe przepisy, określające sposób realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną znaleźć można w normach, takich jak m.in. PN-92/E-05201, PN-92/E-05202, PN-92/E-05203, PN-E-05204:1994.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o ochronie przed elektrycznością statyczną

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, podstawowym celem stosowania wszelkich form ochrony antyelektrostatycznej jest więc zapobieganie powstawaniu pożarów i wybuchów. Działania zapobiegawcze dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną obejmują takie zagadnienia jak:

  • identyfikacja procesów, powodujących elektryzację,
  • identyfikacja miejsc powstawania elektryczności statycznej,
  • identyfikacja zagrożeń, jakie może spowodować elektryczność statyczna w odniesieniu do stosowanych substancji i procesów technologicznych.

Branże szczególnie zagrożone elektrycznością statyczną

Do branż w szczególności zagrożonych zapłonem atmosfery wybuchowej w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej zalicza się m.in. przemysł chemiczny, rafineryjny, gazowniczy, elektryczny oraz elektroniczny. Ryzyko występuje również w zakładach produkujących farby i lakiery oraz w drukarniach przemysłowych. By ograniczyć zagrożenie wybuchem, należy postępować zgodnie z procedurami oraz stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak m.in. uziemienia, antystatyzację i kontrolery stanu uziemienia. Ze szczególną uważnością należy traktować wszystkie te miejsca, w których występują palne i gazy podwyższające ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej.

Na czym polega nasza rola w przypadku ochrony przed elektrycznością statyczną?

Dobór odpowiednich urządzeń z uwzględnieniem jakości i rodzaju materiału oraz zastosowanych technologii jest podstawą neutralizacji ładunków elektrycznych. Oferta ochrony przed elektrycznością statyczną w IBT dedykowana jest dla zakładów produkcyjnych i miejsc obciążonych ryzykiem przeskoku iskry elektrostatycznej.

Naszym klientom zalecamy, aby procedury wprowadzać od lokalizacji przyjęcia komponentów po miejsce właściwej produkcji. W ramach ochrony przed elektrycznością statyczną zobowiązujemy się do oceny zagrożeń spowodowanych ryzykiem powstania zapłonu, określenia instrukcji dotyczących bezpieczeństwa ładunków elektrostatycznych oraz nadzoru istniejących systemów ochrony przed elektrostatycznością zarówno w magazynach, jak i na etapie produkcji.

Poznaj

Zagrożenia powodowane elektrycznością statyczną

Nasza oferta ochrony przed elektrycznością statyczną

Zdając sobie sprawę z mnogości przepisów prawnych, dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną, oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo oraz pomoc w osiągnięciu odpowiedniej ochrony. Pomagamy w wypracowaniu odpowiedniej organizacji pracy oraz w doborze gwarantujących bezpieczeństwo rozwiązań technicznych i ochronę przed elektrycznością statyczną. Wdrażamy działania zapobiegawcze, obniżając tym samym ryzyko powstania zapłonu na skutek wyładowania elektrostatycznego. Od lat specjalizujemy się również w przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń i analiz ATEX.

Nasza oferta obejmuje również takie usługi jak certyfikacja ATEX czy audyt techniczny, podczas którego, zgodnie z wytycznymi dyrektywy ATEX, sprawdzany jest m.in. stan ochrony przed elektrycznością statyczną. Ponadto, przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa i eksploatacji – także te dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną. Tego rodzaju instrukcja obejmuje takie zagadnienia jak m.in. zdefiniowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa uziemiania ładunków elektrostatycznych oraz określenie wymaganych środków ochrony i poprawnych zachowań pracowników.

‹ powrót