Ochrona przed elektrycznością statyczną

Instrukcja ochrony przed elektrycznością statyczną

Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1994 roku, tzw. dyrektywa ATEX, ujednolicająca przepisy państw członkowskich, dotyczące urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zaleca zapobieganie z wykorzystaniem odpowiednich środków wszelkim zagrożeniom, pochodzącym od elektryczności statycznej.

Poza ATEX, zasady ochrony przed elektrycznością statyczną podaje również tzw. Dyrektywa Maszynowa, dyrektywa 89/686/EWG (ŚOI),  dyrektywa 89/655/EWG, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Szczegółowe przepisy, określające sposób realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną, znaleźć można w polskich normach, takich jak m.in. PN-92/E-05201, PN-92/E-05202, PN-92/E-05203, PN-E-05204:1994. W normach znajdują się m.in. wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną.

Podstawowym celem stosowania wszelkich form ochrony antyelektrostatycznej jest zapobieganie powstawaniu pożarów i wybuchów. Działania zapobiegawcze dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną obejmują takie zagadnienia jak:

  • identyfikacja procesów, powodujących elektryzację,
  • identyfikacja miejsc powstawania elektryczności statycznej,
  • identyfikacja zagrożeń, spowodowanych elektrycznością statyczną w odniesieniu do stosowanych substancji i procesów technologicznych.

Kto powinien posiadać instrukcję ochrony przed elektrycznością statyczną?

Do branż w szczególności zagrożonych zapłonem atmosfery wybuchowej w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej zalicza się m.in. przemysł chemiczny, rafineryjny, gazowniczy, elektryczny oraz elektroniczny. Ryzyko występuje również w zakładach produkujących farby i lakiery oraz w drukarniach przemysłowych. Wiele innych gałęzi przemysłu ma do czynienia także z palnymi gazami i/lub cieczami. By ograniczyć zagrożenie wybuchem, należy postępować zgodnie z procedurami oraz stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak m.in. uziemienia, antystatyzację i kontrolery stanu uziemienia. Instrukcje tego typu pozwalają zapewnić zwiększone bezpieczeństwo procesowe związane z produkcją dla wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem.

Na czym polega nasza rola w przypadku ochrony przed elektrycznością statyczną?

Dobór odpowiednich urządzeń z uwzględnieniem jakości i rodzaju materiału oraz zastosowanych technologii jest podstawą neutralizacji ładunków elektrycznych. Oferta ochrony przed elektrycznością statyczną w IBT dedykowana jest dla zakładów produkcyjnych i procesów objętych ryzykiem przeskoku iskry elektrostatycznej. W ramach ochrony przed elektrycznością statyczną wykonujemy ocenę zagrożeń wystąpienia zapłonu, określenia instrukcji dotyczących bezpieczeństwa ładunków elektrostatycznych oraz nadzoru istniejących systemów ochrony przed elektrostatycznością, zarówno w magazynach, jak i na etapie produkcji.

Środki ochrony przed elektrycznośćią statyczną

Ograniczenie ryzyka zapłonu atmosfery wybuchowej na skutek wyładowania elektrostatycznego w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem odbywa się w zgodzie z opracowanymi procedurami. Elektryczność statyczna jest to grupa zjawisk towarzyszących pojawieniu się niezrównoważonego ładunku elektrycznego na materiałach. Środki ochrony mają za zadanie wykluczać możliwość elektryzacji różnorodnych obiektów, bądź zapewniać bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrycznych. Właściwie wykonane uziemienie gwarantuje rozpraszanie ładunków bez pojawienia się zagrożenia wybuchem lub pożarem. Uziemienie wykorzystuje się do odprowadzenia ładunków nagromadzonych z obiektów różnego rodzaju. Przy pomocy antystatyzacji zmienia się właściwości materiałów oraz substancji w celu zmniejszenia ich elektryzacji oraz gromadzenia się ładunków. Jest to dobry wybór w przypadku wykładzin, materiałów sypkich i stałych oraz tkanin i odzieży. Wśród środków ochrony przed elektrycznością statyczną należy wymienić także ekranowanie elektrostatyczne, neutralizatory ładunku, nawilżanie powietrza oraz wprowadzanie zmian w procesach technologicznych.

Nasza oferta ochrony przed elektrostatycznością

Zdając sobie sprawę z mnogości przepisów prawnych stojących przed pracodawcą, dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną, oferujemy Państwu pomoc w osiągnięciu odpowiedniej ochrony. Pomagamy w wypracowaniu odpowiedniej organizacji pracy oraz w doborze gwarantujących bezpieczeństwo rozwiązań technicznych i ochronę przed elektrycznością statyczną. Wdrażamy działania zapobiegawcze, obniżając tym samym ryzyko powstania zapłonu na skutek wyładowania elektrostatycznego. Od lat specjalizujemy się również w przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń i analiz ATEX.

Nasza oferta obejmuje również takie usługi jak certyfikacja ATEX czy audyt techniczny, podczas którego, zgodnie z wytycznymi dyrektywy ATEX, sprawdzany jest m.in. stan ochrony przed elektrycznością statyczną. Ponadto, przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa i eksploatacji – także te dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o ochronie przed elektrycznością statyczną

‹ powrót