Ocena zgodności instalacji ATEX

Dyrektywa ATEX oraz ocena zgodności ATEX

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego przeprowadza ocenę zgodności "ATEX" według wymagań dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) oraz norm zharmonizowanych. Poddajemy wnikliwej analizie dokumentację oraz konstrukcję egzemplarza reprezentatywnego w odniesieniu do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem w zadeklarowanej strefie zagrożenia wybuchem. IBT prowadzi klienta przez cały przebieg tego procesu, uwzględniając przy tym zharmonizowane normy i obowiązujące przepisy prawne.

Urządzenia - oceny zgodności ATEX

Ocena zgodności instalacji

Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) dotyczy wszystkich wymagań konstrukcyjnych związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem urządzenia w miejscu występowania atmosfer potencjalnie wybuchowych. Proces konstruowania i oceny zgodności jest procesem złożonym i wieloetapowym, którego powodzenie zależy od poprawnej realizacji każdego z etapów.

Modernizacja

Przeprowadzenie prawidłowego procesu modernizacji wymaga odpowiedniego przygotowania (projektu) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Jednym z większych wyzwań dotyczących modernizacji jest uzyskanie zakładanej funkcjonalności z jednoczesnym zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w aspekcie połączenia „starego” z „nowym”. Kolejnym wyzwaniem jest poprawna ocena stanu technicznego obiektu i podjęcie decyzji, które z urządzeń podlegają wymianie – czyli ustalenie zakresu modernizacji. Wymiana urządzeń na instalacji nie zawsze jest konieczna i może zostać odsunięta do działań ostatecznych.

W IBT przeprowadzamy również przygotowanie pod certyfikację ATEX. W wybranej jednostce notyfikowanej realizujemy badania i certyfikację wyrobów ATEX  w oparciu o procedury oceny zgodności według wyznaczonych modułów. Pozytywna ocena zgodności ATEX pozwala otrzymać odpowiedni certyfikat.

Kontakt

Chcę przeprowadzić ocenę zgodności ATEX

ocena zgodności instalacji ATEX - INSPEKCJA

Proponujemy zastosowanie postępowania inspekcyjnego polegającego na ocenie i dostosowaniu urządzeń do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Proponowane przez nas postępowanie jest zgodne z wymaganiami przepisów prawnych. Proponowany plan składa się z następujących etapów:

  • rewizja technologii – audyt techniczny instalacji / obiektu;
  • analiza lub rewizja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem;
  • analiza projektu – ocenie zostanie poddany m.in. dobór urządzeń do występujących zagrożeń, wzajemne oddziaływanie urządzeń (łączenie różnych rodzajów ochrony przeciwwybuchowej), wstępna analiza obwodów iskrobezpiecznych.
  • ocena zgodności doboru urządzeń – szczegółowa ocena poprawności zabudowy urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów ochronnych, a także doboru urządzeń zabezpieczających (w rozumieniu dyrektywy ATEX);
  • ocena instalacji - po zakończeniu montażu inspektorzy Instytutu przeprowadzą odbiór instalacji. Przeprowadzona zostanie ocena na zgodności z dokumentacją powykonawczą i normami PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-25.

Każdy z etapów kończy się wnikliwym raportem - sprawozdaniem z inspekcji. W wyniku pozytywnego odbioru Instytut wyda świadectwo z inspekcji dotyczące zgodności i doboru konstrukcyjnych środków bezpieczeństwa z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów zharmonizowanych w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dodatkowo, instalacja / obiekt i każde z urządzeń objętych zakresem prac zostanie oznakowane tabliczką poświadczającą zgodność. Oznakowanie wskazuje użytkownikom i służbom nadzoru zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw oraz z innymi uznanymi dokumentami normatywnymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Najczęstsze pytania

Sprawdź odpowiedzi na pytania o ocenę zgodności ATEX

Dlaczego należy wykonać ocenę zgodności ATEX instalacji?

Przeprowadzenie oceny zgodności ATEX umożliwia przede wszystkim eliminację błędów i niezgodności z Dyrektywą już na etapie projektu – dzięki temu, zmodernizowana instalacja na pewno będzie spełniać zasadnicze wymagania dotyczące kwestii technicznych oraz formalno-prawnych, a także będzie mogła być bezpiecznie użytkowana przez Twoje przedsiębiorstwo. Ponadto, wyniki inspekcji przeprowadzonej przez Instytut Bezpieczeństwa Technicznego, stanowią obiektywne potwierdzenie zgodności instalacji z ATEX oraz są gwarancją bezpieczeństwa rozwiązań, stosowanych w Twojej firmie.

Komu zalecamy wykonanie oceny zgodności ATEX?

Profesjonalna ocena zgodności instalacji z ATEX zalecana jest przede wszystkim projektantom oraz firmom, zajmującym się modernizacją istniejących instalacji. Ponadto, wykonanie oceny zgodności z ATEX jest konieczne w przypadku firm i przedsiębiorstw, użytkujących instalacje, urządzenia i maszyny w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem.

Skontaktuj się

‹ powrót