Ocena zgodności instalacji ATEX

Dyrektywa ATEX oraz ocena zgodności ATEX

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego przeprowadza ocenę zgodności ATEX według specjalistycznych i sprawdzonych wytycznych. Poddajemy wnikliwej analizie konstrukcje egzemplarza modelowego połączoną z oceną procesu produkcyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak powinno przebiegać bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w strefie zagrożenia wybuchem. IBT prowadzi klienta przez cały przebieg tego procesu, uwzględniając przy tym zharmonizowane normy i obowiązujące przepisy. Pracujemy w zgodzie z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), na podstawie której wyznaczamy kierunek naszych działań nastawionych na bezpieczeństwo Twojej firmy i pracowników.

Procedury prowadzenia oceny zgodności ATEX

Ocena zgodności instalacji

Dyrektywa ATEX dotyczy wszystkich wymagań związanych z organizacją pracy w miejscu potencjalnie zagrożonym wybuchem. Proces modernizacji urządzeń lub instalacji jest procesem złożonym i wieloetapowym, którego powodzenie zależy od poprawnej realizacji każdego z etapów. Przeprowadzenie prawidłowego procesu modernizacji wymaga odpowiedniego przygotowania (projektu) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Jednym z większych wyzwań dotyczących modernizacji jest uzyskanie zakładanej funkcjonalności z jednoczesnym zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w aspekcie połączenia „starego” z „nowym”. Kolejnym wyzwaniem jest poprawna ocena stanu technicznego obiektu i podjęcie decyzji, które z urządzeń podlegają wymianie – czyli ustalenie zakresu modernizacji. Wymiana urządzeń na instalacji nie zawsze jest konieczna i może zostać odsunięta do działań ostatecznych.

W IBT Ex Solution przeprowadzamy również certyfikację ATEX. Jako jednostka notyfikowana  realizujemy badania i certyfikację wyrobów ATEX  w oparciu o procedury oceny zgodności według wyznaczonych modułów. Pozytywna ocena zgodności ATEX pozwala otrzymać odpowiedni certyfikat.

Kontakt

Chcę przeprowadzić ocenę zgodności ATEX

Jak wygląda ocena zgodności instalacji ATEX?

Proponujemy zastosowanie postępowania polegającego na ocenie i dostosowaniu urządzeń do spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Proponowane przez nas postępowanie jest zgodne z wymaganiami przepisów prawnych. Proponowany plan  składa się z następujących etapów:

  • rewizja technologii – audyt techniczny instalacji / obiektu;
  • analiza lub rewizja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem;
  • analiza projektu – ocenie zostanie poddany m.in. dobór urządzeń do występujących zagrożeń, wzajemne oddziaływanie urządzeń (łączenie różnych rodzajów ochrony przeciwwybuchowej), wstępna analiza obwodów iskrobezpiecznych.
  • ocena zgodności urządzeń – szczegółowa ocena zgodności i poprawności zabudowy urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów ochronnych, a także doboru urządzeń zabezpieczających (w rozumieniu dyrektywy ATEX);
  • ocena instalacji - po zakończeniu montażu Eksperci Instytutu przeprowadzą odbiór instalacji. Przeprowadzona zostanie ocena na zgodności z dokumentacją powykonawczą i normami PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-25.

Każdy z etapów oceny zgodności wyrobów ATEX kończy się wnikliwym raportem. W wyniku pozytywnego odbioru Instytut wyda orzeczenie dotyczące zgodności konstrukcji i doboru konstrukcyjnych środków bezpieczeństwa z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów zharmonizowanych w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dodatkowo, instalacja / obiekt i każde z urządzeń objętych zakresem prac zostanie oznakowane tabliczką poświadczającą zgodność. Oznakowanie wskazuje użytkownikom i służbom nadzoru zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw oraz z innymi uznanymi dokumentami normatywnymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Najczęstsze pytania

Sprawdź odpowiedzi na pytania o ocenę zgodności ATEX

Dlaczego należy wykonać ocenę zgodności ATEX instalacji?

Przeprowadzenie oceny zgodności ATEX umożliwia przede wszystkim eliminację błędów i niezgodności z Dyrektywą już na etapie projektu – dzięki temu, zmodernizowana instalacja na pewno będzie spełniać zasadnicze wymagania dotyczące kwestii technicznych oraz formalno-prawnych, a także będzie mogła być legalnie użytkowana przez Twoje przedsiębiorstwo. Ponadto, wyniki przeprowadzonej przez Instytut Bezpieczeństwa Technicznego, stanowią obiektywne potwierdzenie zgodności instalacji z ATEX oraz są gwarancją bezpieczeństwa rozwiązań, stosowanych w Twojej firmie.

Komu zalecamy wykonanie oceny zgodności ATEX?

Profesjonalna ocena zgodności instalacji z ATEX zalecana jest przede wszystkim projektantom oraz firmom, zajmującym się modernizacją istniejących instalacji. Ponadto, wykonanie oceny zgodności z ATEX jest konieczne w przypadku firm i przedsiębiorstw, użytkujących instalacje, urządzenia i maszyny w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem. Jako jednostka certyfikująca ATEX mamy możliwość przeprowadzenia obowiązkowej oceny zgodności wyrobów w oparciu o wymagania  Dyrektywy 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Dowiedz się więcej na temat certyfikatu ATEX!

Skontaktuj się

‹ powrót