Ocena zgodności instalacji ATEX

Ocena zgodności instalacji ATEX

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego przeprowadza ocenę zgodności ATEX według specjalistycznych i sprawdzonych wytycznych. Poddajemy wnikliwej analizie konstrukcje egzemplarza modelowego połączoną z oceną procesu produkcyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak powinno przebiegać bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w strefie zagrożenia wybuchem. IBT prowadzi klienta przez cały przebieg tego procesu, uwzględniając przy tym zharmonizowane normy i obowiązujące przepisy. Pracujemy w zgodzie z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), na podstawie której wyznaczamy kierunek naszych działań nastawionych na bezpieczeństwo Twojej firmy i pracowników.

Procedury prowadzenia oceny zgodności ATEX

Ocena zgodności instalacji

Proces modernizacji urządzeń lub instalacji jest procesem złożonym i wieloetapowym, którego powodzenie zależy od poprawnej realizacji każdego z etapów. Przeprowadzenie prawidłowego procesu modernizacji wymaga odpowiedniego przygotowania (projektu) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Jednym z większych wyzwań dotyczących modernizacji jest uzyskanie zakładanej funkcjonalności z jednoczesnym zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w aspekcie połączenia „starego” z „nowym”. Kolejnym wyzwaniem jest poprawna ocena stanu technicznego obiektu i podjęcie decyzji, które z urządzeń podlegają wymianie – czyli ustalenie zakresu modernizacji. Wymiana urządzeń na instalacji nie zawsze jest konieczna i może zostać odsunięta do działań ostatecznych.

Kontakt

Chcę przeprowadzić ocenę zgodności ATEX

Jak wygląda ocena zgodności instalacji ATEX?

Proponujemy zastosowanie postępowania polegającego na ocenie i dostosowaniu urządzeń do spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Proponowane przez nas postępowanie jest zgodne z wymaganiami przepisów prawnych. Proponowany plan  składa się z następujących etapów:

  • rewizja technologii – audyt techniczny instalacji / obiektu;
  • analiza lub rewizja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem;
  • analiza projektu – ocenie zostanie poddany m.in. dobór urządzeń do występujących zagrożeń, wzajemne oddziaływanie urządzeń (łączenie różnych rodzajów ochrony przeciwwybuchowej), wstępna analiza obwodów iskrobezpiecznych.
  • ocena zgodności urządzeń – szczegółowa ocena zgodności i poprawności zabudowy urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów ochronnych, a także doboru urządzeń zabezpieczających (w rozumieniu dyrektywy ATEX);
  • ocena instalacji - po zakończeniu montażu Eksperci Instytutu przeprowadzą odbiór instalacji. Przeprowadzona zostanie ocena na zgodności z dokumentacją powykonawczą i normami PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-25.

Każdy z etapów oceny zgodności ATEX kończy się wnikliwym raportem. W wyniku pozytywnego odbioru Instytut wyda orzeczenie dotyczące zgodności konstrukcji i doboru konstrukcyjnych środków bezpieczeństwa z wymaganiami odpowiednich przepisów i norm zharmonizowanych w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dodatkowo, instalacja / obiekt i każde z urządzeń objętych zakresem prac zostanie oznakowane tabliczką poświadczającą zgodność. Oznakowanie wskazuje użytkownikom i służbom nadzoru zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw oraz z innymi uznanymi dokumentami normatywnymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Najczęstsze pytania

Sprawdź odpowiedzi na pytania o ocenę zgodności ATEX

Dlaczego należy wykonać ocenę zgodności ATEX instalacji?

Przeprowadzenie oceny zgodności ATEX umożliwia przede wszystkim eliminację błędów i niezgodności z Dyrektywą już na etapie projektu – dzięki temu, zmodernizowana instalacja na pewno będzie spełniać  wszelkie wymagania techniczne oraz formalno-prawne, a także będzie mogła być legalnie użytkowana przez Twoje przedsiębiorstwo. Ponadto, wyniki przeprowadzonej przez Instytut Bezpieczeństwa Technicznego, stanowią obiektywne potwierdzenie zgodności instalacji z ATEX oraz są gwarancją bezpieczeństwa rozwiązań, stosowanych w Twojej firmie.

Komu zalecamy wykonanie oceny zgodności ATEX?

Profesjonalna ocena zgodności instalacji z ATEX zalecana jest przede wszystkim projektantom oraz firmom, zajmującym się modernizacją istniejących instalacji. Ponadto, wykonanie oceny zgodności z ATEX jest konieczne w przypadku firm i przedsiębiorstw, użytkujących instalacje, urządzenia i maszyny w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem.

Skontaktuj się

‹ powrót