Dyrektywa ATEX – definicje i wymagania bezpieczeństwa

Dyrektywa ATEX – definicje i wymagania bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne każdemu pracownikowi. Przekłada się na komfort, jakość i efektywność jego pracy. Instytut Bezpieczeństwa Technicznego pomaga w zagwarantowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa w atmosferze wybuchowej. Zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE przeprowadza rewizję oraz analizę stanowisk pracy i całego obiektu a także ocenę zgodności urządzeń i instalacji. Profesjonalnie przeprowadzona przez Instytut ocena zgodności ATEX to gwarancja bezpieczeństwa rozwiązań stosowanych w firmach i przedsiębiorstwach, zwłaszcza w strefach zagrożenia wybuchem.

Dyrektywa ATEX – czym jest?

Skrót ATEX pochodzi z francuskiego Atmospheres Explosibles – atmosfery wybuchowe. Unijne dyrektywy ATEX natomiast jest to zbiór regulacji prawnych, mających za zadanie objąć i określić szczegółowe wymagania, mające na celu zapewnienie ochrony przed skutkami ewentualnej eksplozji a także niwelowanie zagrożeń w strefach, w których może wystąpić potencjalny wybuch. ATEX norma definiuje zatem podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać produkt przeznaczony do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem a także formułuje minimalne wymagania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pracowników w nich przebywających, bez narażania ich zdrowia.

Tytuły dyrektyw ATEX

Producenci maszyn oraz ich operatorzy muszą stosować się do dwóch głównych dyrektyw ATEX, których nadrzędnym celem jest zapobieganie wybuchem a jednocześnie ochrona ludzi, mienia i środowiska. Są to: dyrektywa ATEX 2014/34/UE (ATEX 114), odnosząca się do producentów i ich produktów oraz dyrektywa 1999/92/EC (ATEX 153) w odniesieniu do właścicieli instalacji. Obecnie są one włączone w ramy europejskich norm prawnych i począwszy od 20 kwietnia 2016 r. w obrocie mogą się znajdować wyłącznie produkty zgodne z dyrektywami.

Dyrektywa 1999/92/EC – ATEX 153

Dyrektywa 1999/92/EC określana jest również jako ATEX 153 i dotyczy miejsca pracy. Określa ona podstawowe wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, narażonych na przebywanie w strefach zagrożonych wybuchem. Właściciel zakładu bezwzględnie musi ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu a także rozważyć ewentualne źródła zapłonu, także wyładowań elektrostatycznych. Musi przy tym wziąć pod uwagę wszystkie obiekty znajdujące się w obiekcie a także substancje, procesy i możliwe interakcje. Ponadto jest on zobowiązany także do oznakowania obszarów zagrożenia i stref wybuchowych. Powyższe czynności muszą być potwierdzone dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem, zawierającym wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu, przeprowadzonej przez Instytut Bezpieczeństwa Technicznego. Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r., wcześniej zwana dyrektywą ATEX 137 (1999/92/we).

Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114

Dyrektywa ATEX 2014/34/EU, określana również jako ATEX 114 (wcześniej ATEX 95) odnosi się do urządzeń i systemów ochronnych, przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Reguluje podstawowe wymagania BHP i nakłada pewne wymagania na ich producentów. Celem potwierdzenia, że zostały one spełnione, konieczne jest zastosowanie procedury oceny zgodności. Sprzęt musi zostać odpowiednio sklasyfikowany oraz należy go certyfikować zgodnie europejskimi normami. Zostaje on oznaczony symbolem EX. Osobom, chcących poznać dokładne zależności, chętnie wyślemy plik dyrektywy atex w pdf. Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich. W naszym kraju obowiązuje od 6 czerwca 2016 r.

Dyrektywy – Rozporządzenia – ATEX

Pierwsza dyrektywa ATEX 95 z dnia 23.03.1994 r. ujednolicała przepisy państw członkowskich, nakładając określone w niej obowiązki a producentów. Dyrektywę 94/9/WE zastąpioną 2014/34/UE i od dnia 20 kwietnia 2016 r. w obrót można wprowadzić wyłącznie produkty, które są zgodne z jej wymaganiami. Świadectwa wydane na podstawie starej dyrektywy ATEX 94/9/WE zachowują jednak nadal swoją ważność.