Ocena Ryzyka Wybuchu

ORW – Ocena ryzyka wybuchu

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, że środowisko pracy pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej. Bezpieczeństwo pracy może być zapewnione poprzez ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa pracowników zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu.

Skontaktuj się

Ocena ryzyka wybuchu - Podstawa prawna

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Minimalne wymagania bezpieczeństwo w obowiązującym rozporządzeniu zdefiniowane są jedynie opisowo, co utrudnia ich interpretację – z tego też względu, konieczne jest duże doświadczenie do poprawnego wykonania oceny ryzyka wybuchu. Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz ryzyka w różnorodnych przedsiębiorstwach – od przemysłu chemicznego po rolnictwo. Powierzając nam ocenę ryzyka wybuchu masz gwarancję kompleksowego, eksperckiego podejścia oraz rzeczowej analizy.


Na czym polega ocena ryzyka wybuchu?

Ocena Ryzyka Wybuchu to pełna analiza poziomu bezpieczeństwa instalacji / obiektu uwzględniająca m.in.:

 • występujące w procesie substancje i mieszaniny,
 • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,
 • ocenę zagrożenia wybuchem,
 • klasyfikację stref zagrożonych wybuchem,
 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
 • oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Jakościowa ocena ryzka wybuchu

Podczas oceny ryzyka wybuchu, do identyfikacji zagrożeń i oszacowania ryzyka stosuje się przeważnie ocenę jakościową. Opiera się ona na opisie częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogących spowodować wybuch – wyróżnia się 5 kategorii:

 • 1 (nieprawdopodobne) – wystąpienie efektywnych źródeł zapłonu jest bardzo mało prawdopodobne (ale możliwe),
 • 2 (mało prawdopodobne) – niskie prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogą jednak one się pojawić w trakcie eksploatacji instalacji / obiektu,
 • 3 (okazjonalne) – efektywne źródła zapłonu mogą wystąpić kilkakrotnie w okresie użytkowania,
 • 4 (prawdopodobne) – źródła zapłonu mogą występować często,
 • 5 (częste) – efektywne źródła zapłonu występują bardzo często.

Jakościowa ocena  możliwych skutków wybuchu

Jakościowo ocenia się również możliwe skutki wybuchu, które dzieli się na 4 kategorie:

 • pomijalne (kategoria 1) – w wyniku wybuchu może dojść do nieznacznych obrażeń pracowników bądź pomijalnych uszkodzeń instalacji,
 • drobne (kategoria 2) – wybuch może doprowadzić do lekkich obrażeń pracowników lub drobnych uszkodzeń instalacji,
 • poważne (kategoria 3) – wybuch prowadzi do ciężkich obrażeń pracowników lub poważnych uszkodzeń instalacji,
 • katastrofalne (kategoria 4) – ofiary śmiertelne i całkowite zniszczenie instalacji.

Na podstawie powyższych analiz, sporządza się matrycę ryzyka R, pozwalającą na sporządzenie oceny ryzyka wybuchu. Ze względu na specyfikę analizy jakościowej, do odpowiedniej kwalifikacji częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz oceny możliwych skutków wybuchu konieczna jest szeroka wiedza o procesie oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie w ocenie ryzyka wybuchu – zapewnia je nasz Instytut.

Zapytaj o ofertę dla Ciebie!

Wyniki ORW - Oceny Ryzyka Wybuchu umożliwiają nam kompleksowe opracowanie koncepcji ochrony przeciwwybuchowej instalacji / obiektu.
 

‹ powrót