Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

DZPW – Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zabezpieczenia przed wybuchemDokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zwany „dokumentem ochrony przeciwwybuchowej” ma na celu udostępnienie przeglądu wyników Oceny Ryzyka Wybuchu oraz wiążących się z nimi technicznymi i organizacyjnymi środkami ochronnymi odnoszącymi się do instalacji i jej środowiska pracy. DZPW zawiera zatem pełen opis zagrożeń wybuchem oraz zasad i działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego instalacji.

Pracodawca może połączyć istniejące oceny ryzyka, dokumenty lub inne równoważne sprawozdania i włączyć je do dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej. Należy pamiętać, że DZPW powinien być sporządzony przed rozpoczęciem pracy i poddany przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostaną zmodyfikowane.

Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem powinien zawierać:

 1. Opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie ATEX USER oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu.
 2. Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy.
 3. Oświadczenie pracodawcy, że:
  • Miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie.
  • Urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  • Została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.
 4. Terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych.
 5. Zasady stosowania środków ochronnych oraz koordynacji stosowania tych środków dla wszystkich osób wykonujących pracę łącznie z podwykonawcami.
 6. Obowiązek opracowania DZPW – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) wprowadzającego dyrektywę 1999/92/WE ATEX USER.

‹ powrót