Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

DZPW – Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zabezpieczenia przed wybuchemDokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zwany „dokumentem ochrony przeciwwybuchowej” ma na celu udostępnienie przeglądu wyników Oceny Ryzyka Wybuchu oraz wiążących się z nimi technicznymi i organizacyjnymi środkami ochronnymi odnoszącymi się do instalacji i jej środowiska pracy. DZPW zawiera zatem pełen opis zagrożeń wybuchem oraz zasad i działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego instalacji. 

Według polskiego prawa i dyrektywy ATEX USER, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowi najbardziej kompletny i najważniejszy dokument, który musi znaleźć się w każdym zakładzie, w którym występuje ryzyko niekontrolowanego wybuchu.

Pracodawca może połączyć istniejące oceny ryzyka, dokumenty lub inne równoważne sprawozdania i włączyć je do dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej. Należy pamiętać, że DZPW powinien być sporządzony przed rozpoczęciem pracy i poddany przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostaną zmodyfikowane.

Skontaktuj się z nami!

Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz do jego aktualizacji w przypadku zmian w miejscu pracy, urządzeniach się w nim znajdujących czy organizacji pracy – obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.).
 

Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem powinien zawierać:

 1. Opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie ATEX USER oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu.
 2. Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy.
 3. Oświadczenie pracodawcy, że:
  • Miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie.
  • Urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  • Została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.
 4. Terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych.
 5. Zasady stosowania środków ochronnych oraz koordynacji stosowania tych środków dla wszystkich osób wykonujących pracę łącznie z podwykonawcami.
 6. Obowiązek opracowania DZPW – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) wprowadzającego dyrektywę 1999/92/WE ATEX USER.

Zakres naszych prac

Każdy opracowywany przez nas Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zawiera, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931), ocenę ryzyka wybuchu oraz klasyfikację stref zagrożenia wybuchem.

Wykonujemy:

 • DZPW dla obiektów i instalacji, które jeszcze go nie posiadają,
 • aktualizację DZPW po wprowadzeniu w instalacji czy obiekcie zmian, wpływających na poziom bezpieczeństwa wybuchowego.

Dlaczego warto skorzystać z opieki IBT Ex Solution przy opracowaniu DZPW?

Analiza ryzyka wybuchu prowadzona w ramach Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest tworzona w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, eliminując zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników i pracodawcy. Kluczowe jest, by firma przygotowująca odpowiednią dokumentację posiadała nie tylko wiedzę, ale także wieloletnią praktykę. Ponad 12-letnie doświadczenie w opracowywaniu Dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem ukształtowało naszą pozycję na rynku opieki przeciwwybuchowej, jako lidera wśród firm i instytutów badań o podobnym profilu działalności. Klienci IBT Ex Solution cenią nas za terminowość, profesjonalną wiedzę i skuteczność działania. Poznaj szczegóły oferty dotyczącej Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem i umów się na wizytę  z naszym pracownikiem w dogodnym terminie.

‹ powrót