Raport ze spotkania Grupy Roboczej ATEX

Raport ze spotkania Grupy Roboczej ATEX

10 sierpnia 2018

5 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. dyrektywy ATEX 2014/34/EU organizowane przez Komisję Europejską (DG GROW C/3), którego uczestnikami byli Członkowie CCMC, państwa członkowskie oraz obserwatorzy z CECOD (Komitet Europejskich Producentów Urządzeń Pomiarowych i Dystrybucyjnych do Ropy Naftowej), ORGALIME.

Celem spotkania było sprawozdanie z działań normalizacyjnych CEN i CENELEC w związku z dyrektywą ATEX (2014/34/EU). Spotkanie zostało poświęcone poniższym tematom wymagającym uwagi:

1. Propozycja zmian wytycznych wdrażania ATEX 2014/34/EU:
Druga edycja dokumentu została wydana w grudniu 2017 r. i jest dostępna na stronie internetowej KE (tutaj).

-  Zgłaszanie do końca września 2018 r. uwag dotyczących wykazu urządzeń podlegających pod wymagania dyrektywy;

-  Podczas poprzednich posiedzeń Grupy Roboczej ds. Dyrektywy ATEX prowadzono rozmowy na temat wniosku w sprawie podziału podnośników kubełkowych na kategorie. Po ostatniej dyskusji w trakcie  posiedzenia podjęto decyzję o usunięciu tablicy i sporządzeniu odniesienia do CEN/TR 16829: 2016 „Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators”.

2. Normy zharmonizowane wspierające dyrektywę ATEX:
Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani, że jesienią 2018 r. zostanie opublikowany nowy wykaz unijnych norm zharmonizowanych. Ostatnia jego wersja została opublikowana w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( Dz.U.UE) w czerwcu 2018r.

3.       Raporty CEN i CLC:

  • CEN / TC 305 - „Atmosfera potencjalnie wybuchowa - zapobieganie wybuchom i ochrona przeciwwybuchowa": do czerwca 2018 r. opublikowano 3 dokumenty:

- EN ISO/IEC 80079-38: 2018 Explosive atmospheres - Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines (ISO/IEC 80079-38: 2016)
PN-EN ISO/IEC 80079-38: 2017-02/A1E Atmosfery wybuchowe - Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych;

-  EN 17077: 2018 Determination of burning behaviour of dust layers
PN-EN 17077:2018-07 Określanie przebiegu spalania warstw pyłu;

-  EN 14460: 2018 Explosion resistant equipment
PN-EN 14460:2018-02 Urządzenia odporne na wybuch.

  • CLC/TC 31 "Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem": we współpracy ze swoim odpowiednikiem w ramach IEC, CLC/TC 31 będzie kontynuować przegląd i rewizję serii norm europejskich 60079. Od lutego do lipca 2018 r. CLC/TC 31 wydał  normę:

-  EN 50271:2018 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
EN 50271:2018 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu - Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe.


Zobacz pozostałe aktualności