Urządzenia i systemy ochronne

Urządzenia i systemy ochronne

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobu spoczywa na jego producencie. Dotyczy to również wyrobów produkowanych jednostkowo lub na użytek własny. Zastosowane przez wytwórcę rozwiązania techniczne podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem zawartymi w dyrektywie 2014/34/UE oraz normach zharmonizowanych.

Zapewniamy wsparcie dla producentów i projektantów wyrobów na każdym etapie tworzenia wyrobu, od projektu, poprzez certyfikację po produkcję wyrobu finalnego. Nasza oferta dotyczy wszystkich wyrobów przeciwwybuchowych:

  • urządzeń elektrycznych,
  • urządzeń nieelektrycznych,
  • komponentów (dawniej części i podzespoły),
  • aparatury zabezpieczającej, sterującej i regulacyjnej,
  • systemów ochronnych.

Certyfikacja ATEX 

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu oceny urządzenia w zakresie doboru środków bezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji wyrobu, przeprowadzenie niezbędnych analiz są jednym z głównych nurtów działalności Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution. W swojej ofercie zapewniamy:

Dyrektywa 2014/34/UE i 94/9/WE – jakie są różnice?

Poruszając temat certyfikacji ATEX, łatwo natrafić na informację o dwóch dyrektywach: 94/9/WE i 2014/34/UE. Założenia tych rozporządzeń w dużej mierze są takie same, ATEX 94/9/WE jest poprzedniczką drugiego rozporządzenia. Obowiązywała ona do dnia 19 kwietnia 2016 roku na terenie Unii Europejskiej. Z kolei ATEX- 2014/34/UE weszła w życie 20 kwietnia 2016 roku. Warto tutaj dodać, że zmiana nastąpiła bardzo płynnie, nie było okresu przejściowego, ani też jednoczesnego funkcjonowania obu dyrektyw. Tak sprawne działanie pozwoliło uniknąć komplikacji na rynku urządzeń przeciwwybuchowych od strony producentów oraz użytkowników.

Co zmieniło się wraz z wejściem nowej dyrektywy ATEX?

Nastąpiło przekształcenie deklaracji zgodności – a co za tym idzie – deklaracji dla maszyn i napędów elektrycznych, które często są wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem. Z dokumentu korzystają zarówno producenci, jak i użytkownicy, dlatego też obie strony muszą zapoznać się z wymaganiami, zawartymi w deklaracji zgodności.

Warto tutaj podkreślić, że zanim producent przygotuje i wyda deklarację zgodności, powinien (zgodnie z dyrektywą ATEX) dostarczyć egzemplarz urządzenia wraz z pełną dokumentacją techniczną do odpowiedniej jednostki notyfikowanej, która następnie je zweryfikuje. Jeśli urządzenie będzie spełniało wymogi zawarte w dyrektywie, producentowi zostanie przydzielona certyfikacja ATEX.
 
Masz pytania dotyczące certyfikacji ATEX? Zapraszamy do kontaktu, z chęcią wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.