Urządzenia i systemy ochronne

Urządzenia i systemy ochronne

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobu spoczywa na jego producencie. Dotyczy to również wyrobów produkowanych jednostkowo lub na użytek własny. Zastosowane przez wytwórcę rozwiązania techniczne podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem zawartymi w dyrektywie 2014/34/UE oraz normach zharmonizowanych.

Zapewniamy wsparcie dla producentów i projektantów wyrobów na każdym etapie tworzenia wyrobu, od projektu, poprzez certyfikację po produkcję wyrobu finalnego. Nasza oferta dotyczy wszystkich wyrobów przeciwwybuchowych:

  • urządzeń elektrycznych,
  • urządzeń nieelektrycznych,
  • komponentów (dawniej części i podzespoły),
  • aparatury zabezpieczającej, sterującej i regulacyjnej,
  • systemów ochronnych.

Certyfikacja ATEX 

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu oceny urządzenia w zakresie doboru środków bezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji wyrobu, przeprowadzenie niezbędnych analiz są jednym z głównych nurtów działalności Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego Ex Solution. W swojej ofercie zapewniamy: