Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji

Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji

Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji dotyczą przede wszystkim prowadzenia eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem. Celem opracowania Instrukcji jest wyeliminowanie zagrożeń, które mogą być przyczyną poważnej awarii, stanowiącej zagrożenie dla pracowników, obiektu jak również dla otoczenia instalacji, uwzględniając ryzyko wybuchu.

Zapytaj o ofertę dla Ciebie!

Instrukcje stanowią zestaw informacji zapewniających poprawne stosowanie wyrobów tzw. stosowanie zgodnie z przeznaczeniem i są skierowane do kadry kierowniczej, specjalistów, służb dozoru, a także pracowników eksploatacji wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i pomiarów elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych.

Obowiązek opracowania instrukcji eksploatacji wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. poz.492 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem instrukcja eksploatacji powinna zawierać:

  • charakterystykę urządzeń energetycznych,
  • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
  • zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem,
  • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia,
  • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,
  • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
  • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego,
  • organizację prac eksploatacyjnych,
  • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.

Skontaktuj się

Instrukcje Bezpieczeństwa i Eksploatacji stanowią ważny środek organizacyjny dotyczący bezpieczeństwa pracy obiektu / instalacji wymieniony w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

‹ powrót